Kvalitetsmål for prostatakreftregisteret

Helsehjelpen pasientene mottar, bør følge anbefalinger man kan finne i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft.

Prostatakreftregisteret publiserer denne rapporten med analyser basert på følgende prosessindikatorer:

 • Klinisk innrapporteringsgrad på institusjonsnivå og nasjonalt over tid.

 • Risikogrupper (prognostiske faktorer).

 • Kartlegging av årsak til utredning.

 • PSA ved diagnosetidspunkt.

  • Utvikling av PSA ved diagnose over tid.

  • Median PSA ved diagnose i fem-års aldersgruppe.

 • Gleason score.

  • Utvikling av Gleason score ved diagnose over tid.

  • Høyeste Gleason score i første maligne vevsprøve for landet og laboratoriene.

  • Samsvar mellom siste Gleason score før prostataektomi, og Gleason score i operasjonspreparatet.

 • Behandlingsvalg (prostatektomi, strålebehandling, aktiv overvåkning).

 • Oversikt over behandlingsvalgene for alle RHF.

 • Oversikter over behandlingsvalgene for risikogruppene.

 • Oversikt over behandlingsvalgene for høyrisiko prostatakreftpasienter under 70 år og 70-74 år.

 • Oversikt over hvilke sykehus som utreder og behandler pasientene.

 • Andel lymfeknutedisseksjoner under prostatektomi over tid, risikogruppert.

 • Andel lavrisikopasienter i aktiv overvåkning.

 • Fri reseksjonsrand ved kirurgi over tid, sykehusnivå.

 • Andel positive lymfeknuter under prostatektomi over tid, risikogruppert.

 • Postoperativ strålebehandling.

   

  Eksempel på strukturindikator i rapporten:

 • Andel pasienter som ble operert ved sykehus som utfører minst 50, eller flere, prostatektomier per år.

   

  Andel resultatindikatorer i denne rapporten:

 • Sannsynlige dødsårsaker for prostatakreftpasienter i ulike aldersgrupper, ved ulike behandlingsvalg og for risikogruppene og ved primærmetastatisk sykdom.

   

  Referansegruppen prioriterer arbeidet med å finne flere gode kvalitetsmål. De fleste kvalitetsmålene Prostatakreftregisteret har så langt, er mest interessante for fagfolk. For å kunne publisere resultater som er mer relevante for pasientene, er arbeidet med å legge til rette for innsamling av pasientrapporterte resultatmål et prioritert arbeidsområde. Fra 01.01.2017 vil utsending av spørreskjemaer begynne og resultater fra dette vil først kunne bli tilgjengelig i årsrapporten for operasjonsåret 2018.

Kvalitetsforbedringer

Utover de løpende tiltak beskrevet i rapporten jobbes det nå aktivt med å innhente pasientrapporterte resultater (Patient Reported Outcome Measures – PROMs) som en del av registeret. Bivirkninger etter behandling er en faktor av vesentlig betydning ved vurdering av type behandling og hvorvidt behandlingen bør settes i gang for den enkelte pasienten.

Innføringen av MR i diagnostikken ved prostatakreft krever innsamling av variabler til registeret for å måle bruken av MR, men også effekten av denne praksisen. Det har derfor blitt jobbet med å revidere kliniske meldeskjemaer for å få inn disse variablene, og det er planlagt tatt i bruk fra 01.01.2017.

Det er nedsatt en gruppe av patologer fra de fire helseregionene som et samarbeid med Den norske patologforening for å revidere og utarbeide en ny mal for standardisert patologibeskrivelse av prostatabiopsier og –operasjonspreparater.

Registeret legger til grunn at sikreste måte å motivere for rapportering av data er at data blir publisert og at avdelingene synliggjøres, ikke bare på klinisk innrapporteringsgrad, men også på resultater. Parallelt er man bevisst på at registervariablene skal være så entydig definert som mulig.

Det ble også i forbindelse med utarbeiding av denne rapporten sendt ut et spørreskjema til alle ledere av norske urologiske enheter for å kartlegge kjennskapen til, og bruken av rapporten i lokalt kvalitetsarbeid. Undersøkelsen planlegges brukt i årsrapporten og eventuelt som en presentasjon overfor det urologiske miljøet ved kirurgisk høstmøte 2016. For de som har svart at de ikke er kjent med rapporten fra prostatakreftregisteret så håper vi at dette vil vekke interessen og at klinikkene tar den mer i bruk