Kvalitetsmål for prostatakreftregisteret

Helsehjelpen pasientene mottar, bør følge anbefalinger man kan finne i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft.

Referansegruppen til Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft har per dags dato valgt ut fire kvalitetsmål for behandling av prostatakreft. I tillegg kommer kvalitetsmål for klinisk rapporteringsgrad for utredningsmelding og kirurgimelding, samt registerets dekningsgrad som beskriver for stor andel av alle i pasientgruppen som er registrert i registeret. Referansegruppen evaluerer hvert år kvalitetsmålene og justerer disse i samsvar med nyeste kunnskap.

I årsrapport for 2016 ble kvalitetsindikatorene med tilhørende mål for første gang presentert. Referansegruppen valgte da å fokusere på lavrisiko-pasienter som er radikalt behandlet, høyrisiko-pasienter som er radikalt behandlet, andel høyrisikopasienter som har fått lymfeknutedisseksjon samtidig med radikal prostatektomi og ufri rand etter prostatektomi for pT2 kreft. I årsrapport 2017 ble de samme indikatorene og målene videreført.

Referansegruppen prioriterer arbeidet med å finne flere gode kvalitetsmål. De fleste kvalitetsmålene Prostatakreftregisteret har så langt, er mest interessante for fagfolk. For å kunne publisere resultater som er mer relevante for pasientene, er arbeidet med å legge til rette for innsamling av pasientrapporterte resultatmål et prioritert arbeidsområde. Fra 01.01.2017 vil utsending av spørreskjemaer begynne og resultater fra dette vil først kunne bli tilgjengelig i årsrapporten for operasjonsåret 2018.

Kvalitetsforbedringer

Utover de løpende tiltak beskrevet i årsrapporten jobbes det nå aktivt med å innhente pasientrapporterte resultater (PatientReportedOutcomeMeasures–PROMs).

Bivirkninger etter behandling er en faktor av vesentlig betydning ved vurdering av type behandling og hvorvidt behandlingen bør settes i gang for den enkelte pasienten.

Innføringen av MR i diagnostikken ved prostatakreft krever innsamling av variabler til registeret for å måle bruken av MR, men også effekten av denne praksisen. Det har derfor blitt jobbet med å revidere kliniske meldeskjemaer for å få inn disse variablene, og de ble tatt i bruk fra 27.06.2017.

Det er nedsatt en gruppe av patologer fra de fire helseregionene som i samarbeid med Den norske patologforening vil revidere og utarbeide en ny mal for standardisert patologibeskrivelse av prostatabiopsier og operasjonspreparater.

En oppdatert versjon av handlingsprogrammet for prostatakreft vil bli publisert ved årsskiftet 2018/2019.

Ytterligere  tiltak for klinisk kvalitetsforbedring må diskuteres i referansegruppen under arbeidet med neste årsrapport, og da med forankring i de nye retningslinjene.