Dekningsgrad og datakvalitet i Prostatakreftregisteret

Sist oppdatert:

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med prostatakreft (ICD10: C61) i Norge skal være inkludert i registeret. Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 100 % prosent av alle pasienter diagnostisert med prostatakreft. Dekningsgrad (utredningsmelding) for 2023 er 91 %.

Kreftregisteret har hatt et stort fokus på å øke dekningsgraden det siste året, noe som har resultert i en forbedret rapportering til alle kvalitetsregistrene. Sykehusene må selv ønske å motta opplæring i rapportering. Dette forutsetter at det må avsettes både tid, midler og personale.

Kvalitetsregisteransvarlige har tilbudt å besøke aktuelle sykehus og bidratt med opplæring i det de har hatt behov for. Dette har vært både veiledning i bruk av KREMT (Kreftregisterets meldetjeneste) og kreftspesifikke meldeskjemaer.

Resultater for dekningsgrad for utredningsmelding og kirurgimelding 2023:

• Utredningsmelding: 91 %
• Kirurgimelding: 94 %

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i Årsapport 2023 Prostatakreftregisteret

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Komplettheten i kvalitetsregisteret beregnes og vurderes gjennom årlige dekningsgradsanalyser
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kvalitetsregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler
  • Kvalitetsregisteret utfører årlig en validitetsanalyse der en ser på informasjon om stråleterapi og medikamentell kreftbehandling registrert i Kreftregisteret mot informasjon om stråleterapi og medikamentell kreftbehandling registrert i Norsk Pasientregister