Dekningsgrad og datakvalitet i prostatakreftregisteret

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med prostatakreft i Norge skal være inkludert i registeret. Dekningsgraden for pasienter diagnostisert med prostatakreft i perioden 2012-2016 er beregnet til 99,3 %. For alle kreftformer samlet er dekningsgraden i samme periode 97,4 %. Dekningsgraden vil bli beregnet hvert annet år.

Kreftregisteret har jobbet med å øke rapporteringsgraden det siste året, noe som har resultert i en forbedring fra 63 % til 79 % for utredningsmeldinger, og fra 77 % til 90 % for kirurgimeldinger. Økningen i rapportering er et resultat av ulike tiltak.

Kreftregisteret har informert om den manglende rapporteringen på fagdirektørmøter og møter i de regionale helseforetakene. Kreftregisteret har også tatt direkte kontakt med ledelsen ved de ulike helseforetakene. Fagrådets medlemmer har fulgt opp sine respektive sykehus for å få på plass/etablere bedre rutiner og kvalitetsregisteransvarlig for registeret har tatt kontakt med kontaktpersoner ved de ulike sykehusene.

Årets resultater viser at rapporteringsgraden har økt med omkring 17 % for prostatakreft. Det er viktig for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft at den gode trenden med økt interesse for rapportering blant sykehusledelse og
helsepersonell fortsetter. Fremdeles har ikke alle helseinstitusjoner gode nok rutiner for å følge opp rapportering til Kreftregisteret.

Det er svært gledelig å se de positive resultatene. For å kunne følge opp rapportering videre har Kreftregisteret opprettet et eget team som skal jobbe kontinuerlig med rapportering

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater). 


 

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler