Dekningsgrad og datakvalitet i prostatakreftregisteret

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med prostatakreft i Norge skal være inkludert i registeret. Et omfattende arbeid på datakvalitet i Kreftregisteret ble publisert i 2009[i]. Komplettheten i Kreftregisteret ble der evaluert og estimert til å være 99% for alle krefttilfeller totalt. Dette innebærer at det er svært få tilfeller som ikke finnes i det hele tatt i Kreftregisteret. Metodene for innsamling av data er uendret, slik at komplettheten anslås å være tilsvarende god også i 2015. Kreftregisteret har likevel startet et arbeid med å igjen studere kompletthet i registeret, men dette blir dessverre ikke ferdigstilt før publisering av årsrapportene for 2015.

Den kliniske innrapporteringsgraden har gått ned siden oppstarten av Prostatakreftregisteret i 2004. For pasienter diagnostisert i 2004 mottok Kreftregisteret kliniske opplysninger for 97,9 % av prostatakrefttilfellene, mens det tilsvarende tallet for 2015 er 61 %. Prostatakreftregisteret må derfor rutinemessig purre etter manglende kliniske opplysninger. Økt innrapportering av kliniske opplysninger er høyt prioritert i prostatakreftregisterets arbeid fremover. I august 2014 arrangerte Kreftregisteret kurs for innrapportører av prostatakreft. I mars 2015 ble det sendt ut brev til private aktører med mange prostatakreftpasienter og lav innrapportering med tilbud om innføring i klinisk innrapportering via KREMT, men per august 2016 har ingen svart på dette tilbudet.

Til tross for varierende innrapportering av kliniske opplysninger er det viktig å gi ut resultater fra registeret for å vise hva et kvalitetsregister for prostatakreft kan dokumentere. De sykehusene som har en høy innrapportering av kliniske opplysninger har et godt grunnlag i resultatene for å vurdere egne rutiner og eventuelle behov for forbedringer.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).


[i] Larsen et al (2009): Data quality at the Cancer Registry of Norway: An overview of comparability, completeness, validity and timeliness. Europeans Journal of Cancer. Volume 45. May 2009.

 

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Opplysninger rapporteres inn fra flere uavhengige kilder.
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet.
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og i henhold til internasjonale kodeverk.
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger m.m.
  • Det gjøres analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene som deretter rettes.
  • I tillegg gir for eksempel datauttrekk til forskere mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltastinger av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler.