Kvalitetsmål for register for lymfoide maligniteter

Et mål med opprettelse av et kvalitetsregister er at dataene skal benyttes til forbedring av helsetjenesten, blant annet gi kunnskap som bidrar til at kvaliteten på helsetjenesten blir bedre. Forbedret behandling, forebygging, helseovervåkning og ny forskning er noe av det et kvalitetsregister bidrar med. Dersom informasjon fra kvalitetsregisteret viser synlige forskjeller i kvaliteten på behandlingen, vil dette være en god grunn til å sette i gang prosjekter for å bedre kvaliteten.

Kvalitetsregisteret for lymfoide maligniteter har 13 kvalitetsmål: 

Datakvalitet

 • Dekningsgrad på 98 prosent eller høyere
 • Klinisk rapporteringsgrad foregående år på 80 prosent eller høyere
 • Klinisk rapporteringsgrad siden registeret fikk nasjonal status i 2011 år på 80 prosent eller høyere

Prosessindikatorer

 • En lymfomdiagnose skal være stilt av, eller konsultert med et universitetssykehus i over 95 prosent av tilfellene
 • Unngå UNS (uten nærmere spesifikasjon)-diagnoser som lymfom UNS. En mer spesifisert morfologi (undergruppe) ved diagnostisering av non-Hodgkin lymfom skal finne sted i over 97 prosent av tilfellene
 • Ved diagnostisering av lymfom skal en eller flere biopsier være basis for diagnose i over 90 prosent av tilfellene
 • Det skal være angitt stadium ved lymfomdiagnostisering i over 90 prosent av tilfellene
 • Ved diagnostisering av kronisk lymfatisk leukmi skal flowcytometri være en del av basis for diagnosen i over 90 prosent av tilfellene

Resultatindikatorer

 • 5 års relativ overlevelse ved Hodgkin lymfom: ≥ 85 prosente
 • 5 års relativ overlevelse ved modne lymfoide leukemier: ≥ 85 prosent
 • 5 års relativ overlevelse ved non-Hodgkin lymfom: ≥ 75 prosent
 • 5 års relativ overlevelse ved lymfoblastisk- og Burkitt leukemi/lymfom: ≥ 60 prosent
 • 5 års relativ overlevelse ved myelomatose: ≥ 60 prosent

 

Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnistikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Kvalitetsforbedringer

Faggruppen for hematopatologi i Den Norske Patologforening har utarbeidet nasjonale anbefalte standarder for lymfomdiagnostikk som i svært stor grad følges. Registeret vil arbeide for at alle pasienter diagnostiseres med denne standard som basis. Det arbeides også for at den histopatologiske diagnostikken skal ha et strukturert format. Dette vil gi bedre informasjon til klinikerne, forbedre behandlingen og lette arbeidet med registering i kvalitetsregisteret. 

Deskriptive registerdata brukes av det enkelte sykehus for å kunne vurdere egne data mot andre sykehus og landsgjennomsnittet. Dette gjelder den patologiske diagnostikken med fordeling av de forskjellige diagnosene, sykdomsutbredelsene ved diagnose og korrekt nivå i bruk av kjemoterapi og strålebehandling. Det er ønskelig at pasienter som inngår i pakkeforløp for lymfomer får biopsien sendt direkte til spesialavdeling for lymfopatologi, hvor de også har mulighet for å gjøre molekylære undersøkeler.[1] På denne måten kan man unngå feildiagnostisering og at ventetiden på korrekt diagnose blir kortere. I neste årsrapport ønsker referansegruppen å se på hvilke laboratorier som tar seg av analysering av prøvene.

Med lengre oppfølgingstid vil registeret kunne presentere overlevelsesdata med smalere usikkerhetsmarginer (konfidensintervaller) slik at en kan beskrive eventuelle forskjeller mellom regioner og sykehus.