Kvalitetsmål for register for lymfoide maligniteter

Et mål med opprettelse av et kvalitetsregister er at dataene skal benyttes til forbedring av helsetjenesten, blant annet gi kunnskap som bidrar til at kvaliteten på helsetjenesten blir bedre. Forbedret behandling, forebygging, helseovervåkning og ny forskning er noe av det et kvalitetsregister bidrar med. Dersom informasjon fra kvalitetsregisteret viser synlige forskjeller i kvaliteten på behandlingen, vil dette være en god grunn til å sette i gang prosjekter for å bedre kvaliteten.

Ingen av kvalitetsindikatorene under har foreløpig status som nasjonale kvalitetsindikatorer. Kvalitetsregisteret for lymfoide maligniteter har 13 kvalitetsmål:  

Datakvalitet

 • Dekningsgrad på 98 prosent eller høyere
 • Klinisk rapporteringsgrad foregående år på 80 prosent eller høyere
 • Klinisk rapporteringsgrad siden registeret fikk nasjonal status i 2011 år på 80 prosent eller høyere

Prosessindikatorer

 • En lymfomdiagnose skal være stilt av, eller konsultert med et universitetssykehus i over 95 prosent av tilfellene
 • Ved diagnostisering av lymfom skal en eller flere biopsier være basis for diagnose i over 90 prosent av tilfellene
 • Ved diagnostisering av myelomatose skal en eller flere biopsier være basis for diagnose i over 90 prosent av tilfellene
 • Det skal være angitt stadium ved lymfomdiagnostisering i over 90 prosent av tilfellene
 • Ved diagnostisering av kronisk lymfatisk leukmi skal flowcytometri være en del av basis for diagnosen i over 90 prosent av tilfellene

Resultatindikatorer

 • 5 års relativ overlevelse ved Hodgkin lymfom: ≥ 85 prosente
 • 5 års relativ overlevelse ved modne lymfoide leukemier: ≥ 85 prosent
 • 5 års relativ overlevelse ved non-Hodgkin lymfom: ≥ 75 prosent
 • 5 års relativ overlevelse ved lymfoblastisk- og Burkitt leukemi/lymfom: ≥ 60 prosent
 • 5 års relativ overlevelse ved myelomatose: ≥ 60 prosent

Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnistikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Kvalitetsforbedringer

Sykehuset Østfold, Kalnes har innført en rekke tiltak for å redusere andelen pasienter som ikke konsulteres ved universitetssykehus. Vi har fått tilbakemelding om at dette var et bevisst valg fra deres side på bakgrunn av informasjon fra kvalitetsregisteret.

Tiltakene går fra å begrense utrednings- og behandlingsansvaret til leger som har spisskompetanse på lymfomer til utforming av prosedyre, involvering av lymfomkoordinator og fortløpende kontakt med andre avdelinger og Oslo universitetssykehus (OUS). Dette har ført til at Sykehuset Østfold, Kalnes har gått fra 17,6 prosent pasienter som ikke fikk konsultasjon med universitetssykehus til 4,4 prosent, noe som er innenfor kvalitetsmålet.

Etter at bruk av biopsi ved diagnostisering av myelomatose ble tatt opp i registerets fagråd og i fjorårets årsrapport, har handlingsprogrammet for maligne blodsykdommer endret sine anbefalinger.

Kvalitetsregisteret har også opplevd betydelig suksess med rapporteringsprosjektet. Sørlandet sykehus Kristiansand som i fjorårets rapport hadde en rapporteringsgrad på 21,9 prosent har i år nådd 73,6 prosent. Ahus har gått fra 0,9 prosent til 44,8 prosent i samme periode. Molde sjukehus har gått fra 0 prosent til 88,5 prosent og Haukeland har gått fra 33,3 prosent til 62,4 prosent. Andelen angitt stadium på klinisk utredningsmelding har også gått opp 5 prosentpoeng fra 91 til 96 prosent.