Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

I 2015 fikk 1613 personer malignt lymfom eller lymfoid leukemi i Norge. Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier fikk nasjonal status i 2013, under daværende navn Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og kronisk lymfatisk leukemi. Med navnebytte er flere kreftformer inkludert i registeret.

Kreftergisteret er databehandlingsansvarlig for registeret. Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak, patologilaboratorier med flere for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene. Det er opprettet en referansegruppe med representanter fra ulike regioner og fagområder, og som arbeider med lymfom og lymfoid leukemi.

Informasjon på Kreftforeningens sider om lymfom (lymfekreft) og leukemi (inkluderer lymfoide leukemier)

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier ved kvalitetsregistre.no

 

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

 

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av lymfom og lymfoide leukemier (ICD10: C81 - C88, C91.0, C91.1, C91.8, C96) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Kreftformene behandles oftest med kjemoterapi, men også strålebehandling og av og til kirurgi.

 

Behandlende enheter

Lymfom og lymfoide leukemi-pasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier.