Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

I 2018 fikk 2041 personer diagnosen malignt lymfom, lymfoid leukemi eller myelomatose i Norge, en liten økning fra 2017. Samtidig øker overlevelsen for alle hovedgrupper.

Sist oppdatert 15.01.2020

Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med Kvalitetsregister for lymfoide maligniteter. Samarbeidet ivaretas ved at det er opprettet et fagråd i kvalitetsregisteret med representanter fra ulike regioner og fagområder. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

Fakta om leukemi

Informasjon på Kreftforeningens sider om lymfom (lymfekreft) og leukemi (inkluderer lymfoide leukemier og myelomatose)

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter ved kvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere. Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema. For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose (ICD10: C81 - C86 samt C88, C90 og C91), og opplysninger fra utredning og behandling av pasientgruppen. Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å minke belastninger av sykdommen og behandlingen, og redusere seneffekter. Kreftformene behandles oftest med kjemoterapi, men også strålebehandling og av og til kirurgi. 

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Pasienter med lymfoide maligniteter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Resultater