Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

I 2023 fikk 2369 personer diagnosen malignt lymfom, lymfoid leukemi eller myelomatose i Norge. Det er tydelige forskjeller mellom de ulike helseregionene i bruk av strålebehandling.
Sist oppdatert:

Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak og patologi-laboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med Kvalitetsregister for lymfoide maligniteter. Samarbeidet ivaretas ved at det er opprettet et fagråd i kvalitetsregisteret med representanter fra ulike regioner og fagområder. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

Kvalitetsegisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med lymfoide maligniteter. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp samt behandlingseffekter.

Behandlingen av lymfomer er blitt mer differensiert, og resultater fra studier er med på å justere og endre retningslinjene for behandling av lymfoide maligniteter. Det kommer stadig nye medisiner og behandlingsmåter som gjør at overlevelsen bedres. Ved å samle inn data om alle pasienter med lymfoide maligniteter vil man få et grunnlag for å vurdere om retningslinjene etterleves og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor.

Informasjon på Kreftforeningens sider om lymfom (lymfekreft) og leukemi (inkluderer lymfoide leukemier og myelomatose)

Fakta om leukemi på kreftregisteret.no

Fakta om lymfom på kreftregisteret.no

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter ved kvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for  lymfoide maligniteter gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helse-nett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose (ICD10: C81 - C86 samt C88, C90 og C91), og opplysninger fra utredning og behandling av pasientgruppen.

Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å minke belastninger av sykdommen og behandlingen, og redusere seneffekter.

Kreftformene behandles oftest med kjemoterapi, men også strålebehandling, og av og til kirurgi. 

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Pasienter med lymfoide maligniteter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter. 

Resultater