Kvalitetsmål for Lungekreftregisteret

Sist oppdatert: 14.10.2021

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft har som hovedmål å bidra til kartlegging av hvilken utredning og behandling som gis lungekreftpasienter for å sikre at den er i tråd med Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, uavhengig av bosted.  

Lungekreftregisteret samler inn data på utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene og kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Kreftregisteret og fagrådet samarbeider med Helsedirektoratet om å gi et utvalg av fagmiljøets kvalitetsmål status som nasjonale kvalitetsindikator. For lungekreft er kurativ behandling og femårig relativ overlevelse nasjonale kvalitetsindikatorer.

For å kunne vurdere den helsehjelpen som blir gitt til pasienter med lungekreft har fagrådet utarbeidet spesifikke kvalitetsindikatorer:

 Utredning:

 • A: Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er vurdert i tverrfaglig møte
 • B: Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er undersøkt med PET-CT
 • C: Andel av aktuelle pasienter som er analysert for EGFR

Behandling:

 • D: Andel meldt innen 60 dager etter behandlingsbeslutning 
 • E: Andel pasienter kurativt behandlet
 • F: Andel i stadium I operert med thorakoskopi eller robot
 • G: Dødelighet 30 etter operasjon
 • H: Femårig relativ overlevelse
 • I: Median overlevelse (mnd)

Datakvalitet:

• J: Klinisk dekningsgrad: utredning og kirurgi

Les mer om kvalitetsindikatorene og måloppnåelse i Årsapport 2019 Lungekreft

Kvalitetsforbedringer 

Identifisering av pasientrettede forbedringsområder:

 • Det er store forskjeller i andel pasienter som får utført EBUS-undersøkelse
 • Alle helseforetakene bør nå målet for andel kurativt behandlede på 35 %
 • Det er store forskjeller i uttak av lymfeknuter
 • Det er fremdeles sykehus som har for lavt operasjonsvolum når det gjelder lungekreftpasienter

Fagrådet har hatt fokus på stereotaksi de siste årene. En ser at det er variasjoner mellom helseforetakene i bruken av stereotaksi som kurativ behandling. I følge handlingprogrammet er stereotaksi nå standardbehandling for ikke-operable stadium I NSCLC pasienter. Fagrådet vil undersøke hva som er grunnen til slike variasjoner.

På bakgrunn av resultatene på stereotaksi som kurativ behandling i de to siste årsrapportene, ble det undersøkt hvorfor forskjellene i andel pasienter som mottar stereotaksi har vært så lav i Helse Midt-Norge. Liste over hvilke
stråleregimer som var gitt i perioden 2016–2019 til pasienter bosatt i opptaksområdet St.Olavs HF ble derfor sendt til St.Olavs hospital. De gjennomgikk denne listen og fant at de fleste kombinasjoner av fraksjoner og doser var 64 inkludert i tidligere analyser, med ett unntak. Dette er nå inkludert i algoritmen, men det ser likevel ikke ut til å påvirke andelen stereotaksi nevneverdig. Fagrådet vil fortsette å følge med på dette fremover.

PROMs:
For å bidra til å styrke kvaliteten på helsetjenestene ytterligere, har Kreftregisteret i 2019 og 2020 arbeidet med å planlegge og bygge infrastruktur for innsamling av PROMs (pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål), herunder integrasjon mot ePROM, som er den nasjonale løsningen for innhenting av PROMs.

I løpet av 2022 vil alle Kreftregisterets kvalitetsregistre samle inn PROMs-data. Det er ikke hjemmel i Kreftregisterforskriften for å samle inn PROMs, og innsamlingen har derfor sitt behandlingsgrunnlag i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser. Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft starter med rutinemessig innsamling av PROMs/PREMs i 2022.