Kvalitetsmål for Lungekreftregisteret

Sist oppdatert: 28.09.2020

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft har som hovedmål å bidra til kartlegging av hvilken utredning og behandling som gis lungekreftpasienter for å sikre at den er i tråd med Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, uavhengig av bosted.  

Lungekreftregisteret samler inn data på utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene og kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Kreftregisteret og fagrådet samarbeider med Helsedirektoratet om å gi et utvalg av fagmiljøets kvalitetsmål status som nasjonale kvalitetsindikator. For lungekreft er kurativ behandling og femårig relativ overlevelse nasjonale kvalitetsindikatorer.

For å kunne vurdere den helsehjelpen som blir gitt til pasienter med lungekreft har fagrådet utarbeidet spesifikke kvalitetsindikatorer:

 Utredning:

 • Kvalitetsindikator A: Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er vurdert i tverrfaglig møte
 • Kvalitetsindikator B: Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er undersøkt med PET-CT
 • Kvalitetsindikator C: Andel av aktuelle pasienter som er analysert for ALK, EGFR og PD-L1

Behandling:

 • Kvalitetsindikator D: Andel meldt innen 60 dager etter behandlingsbeslutning 
 • Kvalitetsindikator E: Andel pasienter som er behandlet i kurativ hensikt
 • Kvalitetsindikator F: Andel operert thorakoskopisk
 • Kvalitetsindikator G: Dødelighet 30 og 90 dager etter kirurgi
 • Kvalitetsindikator H: Femårig relativ overlevelse

Datakvalitet:

• Kvalitetsindikator J: Klinisk dekningsgrad: alle kliniske meldinger

(Måloppnåelse: høy 80 %, middels 60 %, lav < 60 %)

Les mer om kvalitetsindikatorene og måloppnåelse i Årsapport 2019 Lungekreft

Kvalitetsforbedringer 

Identifisering av pasientrettede forbedringsområder:

 • Øke andelen av pasienter som vurderes i tverrfaglig møter
 • Øke andelen som blir undersøkt med PET-CT i primærutredningen
 • Alle helseforetakene bør nå målet for andel kurativt behandlede på 35 %
 • Undersøke hvorfor det er store forskjeller i stereotaktisk stråling mellom helseforetakene 

Fagrådet ønsker å ha fokus på stereotaksi i året som kommer. En ser at det er variasjoner mellom helseforetakene i bruken av stereotaksi som kurativ behandling. I følge handlingprogrammet er stereotaksi nå standardbehandling for ikke-operable stadium I NSCLC pasienter. Fagrådet vil undersøke hva som er grunnen til slike variasjoner. Det vurderes også å gjøre stereotaksi til en kvalitetsindikator med et kvalitetsmål, i fremtidig årsrapport. Det bør også undersøkes hvilket mål for stereotaksi som kurativ behandling som er realistisk på et nasjonalt nivå .

Fortsatt er andelen som vurderes i tverrfaglig møte og andelen som undersøkes med PET-CT under målet som fagrådet har satt, men i år har begge kommet opp på gult nivå, altså moderat måloppnåelse.

Antall pasienter som opereres ved Stavanger universitetssjukehus og Nordlandssykehuset Bodø er under Helsedirektoratets robusthetstall på 40 opererte pasienter per år, noe som også har vært tilfelle hvert år helt tilbake til 2015. Denne problemstilling er tatt opp i fagdirektørmøtene i både Helse Vest og i Helse Nord. Fagrådet håper at de regionale helseforetakene i Vest og Nord tar tak i dette.

PROMs:
For å bidra til å styrke kvaliteten på helsetjenestene ytterligere, har Kreftregisteret i 2019 og 2020 arbeidet med å planlegge og bygge infrastruktur for innsamling av PROMs (pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål), herunder integrasjon mot ePROM, som er den nasjonale løsningen for innhenting av PROMs.

I løpet av 2022 vil alle Kreftregisterets kvalitetsregistre samle inn PROMs-data. Det er ikke hjemmel i Kreftregisterforskriften for å samle inn PROMs, og innsamlingen har derfor sitt behandlingsgrunnlag i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser. Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft starter med rutinemessig innsamling av PROMs/PREMs i 2021.