Kvalitetsmål for lungekreftregisteret

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft har som hovedmål å bidra til kartlegging av hvilken utredning og behandling som gis lungekreftpasienter for å sikre at den er i tråd med Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, uavhengig av bosted.  

Lungekreftregisteret samler inn data på utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene og kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Datakvalitet:

 

Kvalitetsindikator A:

Klinisk dekningsgrad: alle kliniske meldinger

Måloppnåelse: høy 90 %, middels 70 %, lav < 70 %

 
   
Kvalitetsindikator B: Andel avkrysninger for «ukjent» i kliniske meldinger
  Måloppnåelse: - ikke satt
   
Kvalitetsindikator C: Samsvar mellom cTNM og pTNM
  Måloppnåelse: - ikke satt

 

 

Kvalitetsindikator D:

Andel pasienter med ukjent stadium

 

Måloppnåelse: høy 2 %, middels 5 % lav > 5 %

 

 

Kvalitetsindikator E:

Median tid fra behandlingsbeslutning til mottatt utredningsmelding

 

Måloppnåelse: høy 7 dager, middels 28 dager, lav > 28 dager

 

 

Utredning:

 

   
Kvalitetsindikator F: Andel celle- og vevsprøver hvor det er utført immunhistokjemi
  Måloppnåelse: høy 75 %, middels 50 %, lav < 50 %
   
Kvalitetsindikator G: Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er vurdert i tverrfaglig møte
  Måloppnåelse: høy 95 %, middels 90 %, lav < 90 %
   
Kvalitetsindikator H: Andel pasienter som kan være aktuelle for kurativ behandling som er undersøkt med PET-CT
  Måloppnåelse: høy 90 %, middels 80 %, lav < 80 %
   

Kurativ behandling:

   
Kvalitetsindikator I: Andel av de opererte med kjent N2 metastase før kirurgi
  Måloppnåelse: - ikke satt
   
Kvalitetsindikator J: Andel lobektomier med thorakoskopi (VATS)
  Måloppnåelse: - ikke satt

 

 

Kvalitetsindikator K:

Andel som er behandlet i kurativ hensikt med kirurgi eller stereotaktisk strålebehandling

 

Måloppnåelse: høy 30 %, middels 20 %, lav < 20 %

 

 

Kvalitetsindikator L:

Tidsforløp fra biopsi til behandling

 

Måloppnåelse: - ikke satt

 

 

Kvalitetsindikator M:

Andel pasienter med fri bronkial reseksjonsrand ved lobektomi/pulmonektomi

 

Måloppnåelse: høy 90 %, middels 80 %, lav 80 %

 

 

Kvalitetsindikator N:

Dødelighet 30 og 90 dager etter kirurgi

 

Måloppnåelse: 30 dager: høy 1 %, middels 3 %, lav > 3 %

 

Måloppnåelse: 90 dager: høy 3 %, middels 5 %, lav > 5 %

 

 

Livsforlengende behandling:

   
Kvalitetsindikator O: Andel pasienter som behandles med palliativ strålebehandling
  Måloppnåelse: - ikke satt
   
Kvalitetsindikator P: Median tid til oppstart livsforlengende behandling etter behandlingsbeslutning om livsforlengende behandling
  Måloppnåelse: - ikke satt
   
Kvalitetsindikator Q: Andel pasienter som får 1. linje medikamentell behandling innen 7 dager etter behandlingsbeslutning om medikamentell behandling
  Måloppnåelse: - ikke satt
   
Kvalitetsindikator R: Andel EGFR-positive som har fått tyrosin-kinasehemmer i 1. linje.
  Måloppnåelse: høy 90 %, middels 80 %, lav < 80 %
   
Kvalitetsindikator S: Medikamentell behandling gitt som del av klinisk studie
  Måloppnåelse: - ikke satt

 

Kvalitetsforbedringer

Referansegruppens medlemmer jobber hele tiden med å informere om registeret. I 2015 ble det sendt ut brev til norsk lungelegeforening og det ble holdt innlegg på flere konferanser, blant annet på onkologisk forum og kirurgisk høstmøte.

Referansegruppen ser at registerets meldeskjema er svært omfattende og har derfor revidert de kliniske meldingene. Nye reviderte kliniske meldinger blir klare for bruk fra 2017.

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft vil i løpet av høsten 2016 ta kontakt med sykehusene for å skaffe kontaktpersoner, for å bedre kommunikasjonen mellom klinikere og kvalitetsregisteret