Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Over 3000 nye lungekrefttilfeller blir registrert hvert år i Norge. Som følge av bedre behandling, er andelen som lever med diagnosen lungekreft i dag tre ganger så stor som det den var for 20 år siden.
Sist oppdatert:

Årsrapporten for 2023 viser flere figurer som ser på forekomsten av lungekreft i befolkningen. Resultater viser at insidensen både er nedadgående og er blitt ganske lik blant kvinner og menn. Blant de eldste er det en avflatning i insidensen og menn over 70 år har fortsatt en høyere insidens enn kvinner. 

Siden 1993 har Kreftregisteret registrert utvidet informasjon for de som er operert for lungekreft. I 2013 fikk kvalitetsregisteret for lungekreft nasjonal status og det samles inn opplysninger om alle tilfeller av lungekreft og kreft i luftrør. Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med lungekreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

Fakta om lungekreft på kreftregisteret.no

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft ved kvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig. 

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av lungekreft (ICD10: C34) og kreft i luftrør (C33). Dette inkluderer opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. 

I 2015 ble det innført pakkeforløp for lungekreft. Pakkeforløpet har til hensikt å sikre et effektivt forløp fra henvisningen er mottatt hos lungelege i spesialisthelsetjenesten, til oppstart av behandling eller avsluttet pakkeforløp. Forløpstidene blir rapportert fra sykehusene til Norsk Pasientregister (NPR), som publiserer nasjonale tall årlig.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Lungekreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelse-tjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med lungekreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. 

Resultater