Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Antallet lungekreft ligger på godt over 3000 nye tilfeller årlig. Som følge av bedre behandling, er andelen som lever med diagnosen lungekreft i dag tre ganger så stor som det den var for 20 år siden.
Sist oppdatert: 09.06.2022

Årsrapporten for 2021 viser flere figurer som ser på forekomsten av lungekreft i befolkningen. Det antydes en avflating de siste årene i insidensraten av lungekreft (antall nye tilfeller per 100 000 innbyggere) blant kvinner i de to eldste aldersgruppene (50+år), og en nedgang i ratene blant menn i alle aldersgrupper og blant de yngste kvinnene. Vi ser imidlertid at det totale antallet nye lungekrefttilfeller fortsatt øker.

Siden 1993 har Kreftregisteret registrert utvidet informasjon for de som er operert for lungekreft. I 2013 fikk kvalitetsregisteret for lungekreft nasjonal status og det samles inn opplysninger om alle tilfeller av lungekreft og kreft i luftrør. Registeret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med lungekreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

Fakta om lungekreft på kreftregisteret.no

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft ved kvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig. 

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av lungekreft (ICD10: C34) og kreft i luftrør (C33). Dette inkluderer opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. 

I 2015 ble det innført pakkeforløp for lungekreft. Pakkeforløpet har til hensikt å sikre et effektivt forløp fra henvisningen er mottatt hos lungelege i spesialisthelsetjenesten, til oppstart av behandling eller avsluttet pakkeforløp. Forløpstidene blir rapportert fra sykehusene til Norsk Pasientregister (NPR), som publiserer nasjonale tall årlig.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Lungekreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelse-tjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med lungekreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. 

Resultater