Kvalitetsmål for gynekologisk kreftregister

Registerets spesifikke kvalitetsmål

Ingen av registerets kvalitetsmål har foreløpig status som nasjonale kvalitetsindikatorer. Kreftregisteret og referansegruppen samarbeider med Helsedirektoratet om å gi et utvalg av fagmiljøets kvalitetsindikatorer nasjonal status. På grunn av ressursbegrensninger i Helsedirektoratet er det ikke etablert nye nasjonale kvalitetsindikatorer for gynekologisk kreft i 2018.

Det er valgt ut åtte kvalitetsmål for registeret:

Datakvalitet:

  • Dekningsgrad for registeret
  • Klinisk rapporteringsgrad for kirurgimelding
  • Klinisk rapporteringsgrad for utredningsmelding 

Prosessindikatorer:

  • Andel pasienter utredet med CT/røntgen thorax
  • Andel opererte pasienter
  • Andel operasjoner utført på sykehus med spesialkompetanse
  • Andel operasjoner med fravær av resttumor (FIGO IIa-IV) 

Resultatindikatorer:

  • Postoperativ dødelighet etter 60 dager 

Kvalitetsmålene er nye av året og er i stor grad basert på nasjonale og europeiske anbefalinger/ retningslinjer. Målene vil evalueres etter utgivelsen av årets rapport.

Kvalitetsforbedringer

I 2005 ble kirurgi ved eggstokkreft sentralisert i Norge blant annet basert på data fra forløperen til GKR, OVANOR-registeret. I en studie av pasienter med avansert eggstokkreft så man at pasienter operert ved regionsykehus hadde bedre korttidsoverlevelse sammenlignet med pasienter operert ved lokalsykehus. I en senere publikasjon er det vist at overlevelsen fortsatt er høyere etter åtte års observasjon. Disse resultatene var en viktig årsak til at kirurgi av eggstokkreft er sentralisert til få sentra.

Resultatene fra 2017 viser at regionssykehusene utførte 84 % av operasjonene på landsbasis. Dette viser at sentraliseringen gjennomføres. At en del fortsatt opereres ved lokalsykehus kan ha ulike årsaker som for eksempel behov for akutt operasjon eller at pasientene er operert med mistanke om godartet sykdom.