Kvalitetsmål for gynekologisk kreftregister

Registerets spesifikke kvalitetsmål

Foreløpig har ingen av registerets kvalitetsindikatorer status som nasjonale kvalitetsindikatorer. Kreftregisteret og Gynkreftregisterets fagråd samarbeider med Helsedirektoratet om å gi et utvalg av fagmiljøets kvalitetsindikatorer nasjonal status. På grunn av ressursbegrensninger i Helsedirektoratet er det ikke etablert nye nasjonale kvalitetsindikatorer for gynekologisk kreft i 2018.

Det er valgt ut åtte kvalitetsmål for registeret:

Datakvalitet:

  • Dekningsgrad for registeret
  • Klinisk rapporteringsgrad for kirurgimelding
  • Klinisk rapporteringsgrad for utredningsmelding 

Prosessindikatorer:

  • Andel pasienter utredet med CT/røntgen thorax
  • Andel opererte pasienter
  • Andel operasjoner utført på sykehus med spesialkompetanse
  • Andel operasjoner med fravær av resttumor (FIGO IIa-IV) 

Resultatindikatorer:

  • Postoperativ dødelighet etter 60 dager 

 

Kvalitetsforbedringer

I 2005 ble kirurgi ved eggstokkreft sentralisert i Norge blant annet basert på data fra forløperen til GKR, OVANOR-registeret. I en studie av pasienter med avansert eggstokkreft så man at pasienter operert ved regionsykehus hadde bedre korttidsoverlevelse sammenlignet med pasienter operert ved lokalsykehus. I en senere publikasjon er det vist at overlevelsen fortsatt er høyere etter åtte års observasjon. Disse resultatene var en viktig årsak til at kirurgi av eggstokkreft er sentralisert til få sentra.

Resultatene fra 2018 viser at sykehusene med spesialkompetanse utførte 85,8% av operasjonene på landsbasis. Dette viser at sentraliseringen gjennomføres. At en del fortsatt opereres ved lokalsykehus kan ha ulike årsaker som for eksempel behov for akutt operasjon eller at pasientene er operert med mistanke om godartet sykdom.

Den norske patologiforeningen anbefaler at alle operasjonsbesvarelser inneholder informasjon om det er tumorvev på overflaten eller ikke. Gjennomsnittet for hele landets laboratorier ved sykehus med spesialkompetanse lå i 2018 på 83,5 %. Dette er en økning fra 2017 og det ser ut til at alle laboratoriene har økt. 

Landsgjennomsnittet for ingen synlig resttumor etter kirurgi hos pasienter i FIGO stadium IIa-IV lå på 70,1% i 2018. Dette er en liten økning fra 2017 og ligger over kvalitetsmålet som er satt til minimum 65% av operasjonene.

Totalt for hele landet ble det 2017 meldt at 76 % av pasientene hadd fått utført CT og/eller røntgen thorax. Dette var en økning fra 2016. I 2018 hadde tallet økt til 87,3 %. Flere av sykehusene oppfyller kvalitetsmålet på minimum 90 %. Men i handlingsprogrammet er det forventet at nær alle pasientene skal få utført dette som ledd i utredningen. Det er derfor fortsatt behov for fokus på riktig rapportering av bildediagnostikk.

Landsgjennomsnittet for andel opererte lå i 2018 på på 75,4 % og er noe lavere enn tallet fra 2017. Det er fortsatt stor variasjon i andel opererte i de ulike helseforetakene og på landsbasis ligger vi under kvalitetsmålet på 80 %. En av årsakene til denne skjevfordelingen av andelen operasjoner mellom helseregionene kan skyldes ikke optimal operasjonskapasitet. Det vil være viktig å fastslå om disse forskjellene senere kan knyttes til pasientens prognose og overlevelse.

Fagrådet ønsker i fremtiden å sette mer fokus på persontilpasset kreftbehandling, noe som blant annet vil kreve mer omfattende registrering av biologisk informasjon fra kreftcellene.