Dekningsgrad og datakvalitet for Gynekologisk kreftregister

Sist oppdatert: 23.09.2020

Dekningsgrad og kompletthet

Alle pasienter med kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne samt livmorhals i Norge skal være inkludert i registeret.

Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret. Dette inkluderer innrapportering til Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. Det samles inn data fra alle landets sykehus. Behandlingen
ved ovarialkreft er sentralisert til sykehusene OUS Radiumhospitalet, St.Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, UNN i Tromsø og Stavanger universitetssjukehus. Disse står for mesteparten av dataene som meldes inn
til registeret.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 97,4 % av alle kreftpasienter. I Gynkreftregisteret er dekningsgraden for utredningsmelding i 2019 86,9 %.

Kreftregisteret har hatt et stort fokus på å øke den kliniske dekningsgraden for alle sine kvalitetsregistre de siste årene. Dette har hatt en god effekt med økning av dekningsgrad for alle registerene. Et av tiltakene har vært opprettelse
av et eget rapporteringsteam som jobber kontinuerlig med forbedring av klinisk dekningsgrad. 

Gynkreftregisteret har i de foregående årsrapportene nådd målet om over 80 % dekningsgrad for både utredningsmelding og kirurgimelding. Fagrådet har representanter fra alle sykehusene med spesialkompetanse innen gynekologisk onkologi. Disse fungerer som kontaktpersoner på avdelingene og oppdateres jevnlig på status for innmelding på fagrådsmøter og via epost fra Kreftregisteret.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).

Datakvalitet

Datakvaliteten på hele gruppen pasienter med ovarialkreft vurderes som svært god fordi Kreftregisteret gjør en spesifikk vurdering av alle patologisvar fra laboratoriene.

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Kreftregisterets ansatte har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk 
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer  
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene 
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler