Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Antallet nye tilfeller av eggstokk-, eggleder og bukhinnekreft (ovarialkreft) i Norge har minket de siste årene for kvinner mellom 50 og 69 år. 504 kvinner fikk en av disse kreftdiagnosene i 2019.
Sist oppdatert: 12.01.2021

Det nasjonale kvalitetsregisteret for gynekologisk kreft omfatter ovarialkreft (kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne) og livmorhalskreft. Livmorhalskreft ble inkludert i registeret i november 2019 og de første resultatene for denne kreftformen vil presenteres i årsrapporten 2020.

Registerets formål er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis pasienter med gynekologisk kreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig for registeret.

Fakta om eggstokkreft og livmorhalskreft på kreftregisteret.no

Informasjon på Kreftforeningens sider om eggstokkreft og livmorkreft 

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreftkvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere. Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema. For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne samt livmorhals (ICD 10: C56, C57, C48, C53), og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Gynekologisk kreft behandles med ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Pasienter med gynekologisk kreft utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med gynekologisk kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. 

Resultater