Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft fikk nasjonal status i 2013. Registeret OVANOR var forløper til gynekologisk kreftregister og har samlet inn utvidet informasjon om eggstokkreft siden 2002.

Det nasjonale kvalitetsregisteret for gynekologisk kreft fokuserer i første fase på registrering av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne, men skal utvides til å inkludere alle former for gynekologisk kreft på sikt.

Registerets formål er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis pasienter med gynekologisk kreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig for registeret.

Fakta om livmorhalskreft

Informasjon på Kreftforeningens sider om eggstokkreft og livmorkreft 

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreftkvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne (ICD 10: C56, C57, C48) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Gynekologisk kreft behandles med ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling.

Behandlende enheter

Pasienter med gynekologisk kreft utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med gynekologisk kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft.