Kvalitetsmål for brystkreftregisteret

Anbefalingene i handlingsprogrammet for brystkreft danner grunnlaget for registrering av kvalitetsmål som er definert for i Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft. Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft har flere kvalitetsmål, men hva som kan måles og rapporteres avhenger av komplettheten av rapporteringen til registeret.  

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

Radiologimål

 • Opererte brystkreftpasienter. Andelen hvor diagnosen ble fastslått med biopsi eller cytologi. EUSOMAs kvalitetsmål 1: Minimum 85% bør ha fått stilt sikker preoperativ brystkreftdiagnose, med mål om 90%
 • Andel brystkreftpasienter utredet med MR og hvor pasienter som har fått forbehandling er ekskludert. EUSOMAs kvalitetsmål 2: >10% bør bli utredet med MR når forbehandling er ekskludert
 • Andel neoadjuvant behandlede brystkreftpasienter som ble utredet med MR før oppstart av behandlingen. EUSOMAs kvalitetsmål 3: Minimum 60% bør få MR før forbehandling, med mål om 90%

Kirurgimål

 • Forstadium til brystkreft (DCIS)-tilfeller der histologisk grad er registrert. EUSOMAs kvalitetsmål 4: Minimum >95% av pasientene skal ha histologisk grad, med mål om >98%
 • Andel kvinner med brystkreft som kun har fått utført ett kirurgisk inngrep på primærsvulst. EUSOMAs kvalitetsmål 5: Minimum 80% av pasientene med brystkreft skal kun få utført ett inngrep på primærsvulst, med mål om 90%
 • Forstadium til brystkreft (DCIS)-tilfeller med kun ett kirurgisk inngrep på primærsvulst. EUSOMAs kvalitetsmål 6: Minimum 70% av pasientene med DCIS-svulster skal kun få utført ett inngrep på primærsvulst, med mål om 90%Andel primære rekonstruksjoner etter mastektomi for kvinner <69 år. EUSOMAs kvalitetsmål 7: >40% av kvinnene som får mastektomi skal få utført primær rekonstruksjon
 • Brystbevarende kirurgi for brystkreft- tilfeller når tumor er <30mm. (Total diameter<30mm inkludert DCIS). Ekskludert forbehandlet og multifokale. EUSOMAs kvalitetsmål 8: Minimum 70% bør får brystbevarende operasjon når tumor er <30mm, med mål om 85%
 • Brystbevarende kirurgi for forstadium til brystkreft (DCIS)-tilfeller når svulsten er <20mm. EUSOMAs kvalitetsmål 9: Minimum 80% bør få brystbevarende operasjon når DCIS-svulsten er <20mm, mål om 90%
 • Forstadium til brystkreft (DCIS)-tilfeller som ikke har fått utført aksilledisseksjon. EUSOMAs kvalitetsmål 10: Minimum 97% av pasientene med DCIS-svulster skal ikke ha fått utført aksilledisseksjon, med mål om 99%

Onkologimål

 • Andel brystkreftpasienter uten fjernmetastase, hvor det er rapportert postoperativ strålebehandling etter primær kirurgi i form av brystbevarende behandling, og hvor aksille er undersøkt med SN og AD. EUSOMAs kvalitetsmål 11: Minimum 90% av pasientene bør få postoperativ strålebehandling, med mål om 95%
 • Andel bestrålte områder for brystkreftopererte som har lymfeknutestatus pN+ fordelt på kirurgi i bryst og aksille. EUSOMAs kvalitetsmål 12: Minimum 70% av de brystkreftopererte med lymfeknutestatus pN+ bør få stråling, med mål om 85%

Patologimål

Målene for brystkreftpatologi innebærer at dekningsgraden for hver opplysning skal være så komplett som mulig, for å kunne vurdere behov for endret praksis med mer:

 • Tumorstørrelse (mm, medianverdi)
 • Histologisk type (infiiltrerende karsinom NST, lobulær, andre typer)
 • Histologisk grad (1, 2, 3)
 • Lymfeknutestatus (negativ, positiv, ev. stratifisert for sentinel node)
 • Østrogenreseptor/ER (positiv, negativ)
 • Progesteronreseptor/PR (positiv, negativ)
 • Her2-status (negativ, positiv IHC 3+ og/eller amplifisert ved ISH; ratio ≥2.0)
 • Ki67 (mål for tumorcelleproliferasjon, oppgitt som % positivitet)