Kvalitetsmål for brystkreftregisteret

Anbefalingene i handlingsprogrammet for brystkreft danner grunnlaget for registrering av kvalitetsmål som er definert for i Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft. Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft har flere kvalitetsmål, men hva som kan måles og rapporteres avhenger av komplettheten av rapporteringen til registeret.  

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

Radiologimål

 • Andelen brystkreftopererte med infiltrerende kreft hvor diagnosen ble fastslått ved nålebiospi (histologi- og/eller cytologi) før operasjon.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 1: Minimum 80% bør ha fått stilt en sikker preoperativ kreftdiagnose, med mål om 90%.
 • Andel kvinner med invasiv brystkreft som har fått primærkirurgi og hvor gitte prognostiske parametere er registeret; histologisk type, grad, ER, PR, pT, pN og størrelse på invasive tumor i mm.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 2: Minimum 90% av pasientene bør ha fått alle de gitte prognostiske parametere oppgitt, med mål om 98%.

Kirurgimål

 • Ikke-invasive (DCIS) – svulster hvor histologisk grad er registrert.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 3: Minimum 80% av pasientene skal ha en histologisk grad, med et mål om 98% 
 • Andel aksilledisseksjoner hvor det er undersøkt 10 eller flere lymfeknuter.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 4: Minimum 85% av aksilledissejsjonene bør inneholde 10 eller flere lymfeknuter, med mål om 98%. 
 • Andel brystbevarende operasjoner med tumorstørrelse 0-30mm.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 6: Minimum 70% bør få brystbevarende operasjon når tumor er 0-30mm, med mål om 80%. 
 • Andel pasienter som har fått brystbevarende operasjon, ikke-invasive (DCIS)-svulster med tumorstørrelse 0-20mm.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 7: Minimum 70% av pasientene med ikke-invasive (DCIS)-svulster med tumorstørrelse 0-20mm bør få brystbevarende operasjon, med mål om 80%. 
 • Andel pasienter med DCIS-svulster som ikke har fått aksilledisseksjon.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 8: Minimum 90% av pasientene med DCIS-svulster skal ikke ha mottatt aksilledisseksjon, med mål om 98%. 
 • Andel kvinner med invasiv brystkreft som kun har fått utført ett kirurgisk inngrep på primærtumor.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 11: Minimum 80% av invasive brystkreftpasienter skal kun få utført ett inngrep på primærtumor, med mål om 90%. 
 • Andel pasienter med DCIS-svulster hvor et kun er utført ett kirurgisk inngrep på primærtumor.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 12: Minimum 70% av pasientene med DCIS-svulster skal kun få utført ett kirurgisk inngrep på primærtumor, med mål om 90%. 
 • Andel kvinner med invasiv brystkreft som ikke har spredning til lymfeknuter i armhulen og som ikke har fått aksilledisseksjon. .
  • EUSOMAs kvalitetsmål 13: Minimum 80% av pasienter med invasiv brystkreft uten spredning til armhulen skal ikke motta aksilledisseksjon, med mål om 90%.

Onkologimål

 • Andel brystkreftpasienter uten fjernmetastaser, som fikk postoperativ strålebehandling etter primær kirurgi i form av BCT, og hvor aksille er undersøkt med SN eller AD.
  • EUSOMAs kvalitetsmål 5: Minimum 90% av pasientene bør få postoperativ strålebehandling, med et mål om 95%.

Patologimål

Målene for brystkreftpatologi innebærer at dekningsgraden for hver opplysning skal være så komplett som mulig, for å kunne vurdere behov for endret praksis med mer:

 • Tumorstørrelse (mm, medianverdi)
 • Histologisk type (duktal, lobulær, andre typer)
 • Histologisk grad (1, 2, 3)
 • Lymfeknutestatus (negativ, positiv, ev. stratifisert for sentinel      node)
 • Østrogen/ER (positiv, negativ)
 • Progesteron/PR (positiv, negativ)
 • Her2 (negativ, positiv IHC 3+ og/eller amplifisert ved ISH; ratio      ≥2.0)
 • Ki67