Dekningsgrad og datakvalitet for Brystkreftregisteret

Sist oppdatert:

Dekningsgrad og kompletthet

Alle kvinner med invasiv brystkreft i Norge skal være inkludert i registeret. Registerets inklusjonskriterier er pasienter med brystkreft (C50 iht ICD-10) og forstadium til brystkreft (Ductaltcarsinoma in situ/DCIS, D05). Tumor i brystet som skyldes sarkom, lymfom, Phyllodestumor og Paget sykdom er ikke inkludert i registeret. Lymfom inngår i Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om 99,99 prosent av alle pasienter diagnostisert med brystkreft. Dekningsgrad for utrednings-melding for brystkreft i 2022 er 91,8 prosent.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten.

Kreftregisteret har hatt stort fokus på å øke dekningsgraden de siste årene, noe som har resultert i forbedret rapportering for alle kvalitetsregistrene.

Rapporteringen av onkologimeldinger for brystkreft er fortsatt lav og fraværende ved noen sykehus. Tiltak for å endre dette har vært revisjonen av kliniske meldinger for onkologi som vil gi reduksjon av antall meldinger og variabler. Samtidig har INSPIRE (datafangst om medikamentell kreftbe-handling) blitt innført for brystkreft og det vises til resultater for systemisk behandling i årets rapport.

Skjemaene for strålebehandling og kjemoterapi vil utgå og erstattes med automatisert datafangst fra henholdsvis strålemaskinene og fagsystemene cytodose/CMS. Reviderte onkologimeldinger publiseres høsten 2023.

Datakvalitet

Kvalitetssikring av data gjøres som en integrert del av kode- og registreringsprosessen. I tillegg bidrar følgende eksempler med å sikre datakvaliteten i Kreftregisteret:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger 
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer 
  • Kreftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler