Dekningsgrad og datakvalitet for Brystkreftregisteret

Sist oppdatert: 23.09.2020

Dekningsgrad og kompletthet

Alle kvinner med invasiv brystkreft i Norge skal være inkludert i registeret. Registerets inklusjonskriterier er pasienter med brystkreft (C50 iht ICD-10) og forstadium til brystkreft (Ductaltcarsinoma in situ/DCIS, D05). DCIS er ikke med i årets rapport. Tumor i brystet som skyldes sarkom, lymfom, Phyllodestumor og Paget sykdom er ikke inkludert i registeret. Lymfom inngår i Nasjonalt kvalitetsregister forlymfom og lymfoide leukemier.

Kreftregisterets basisregister inneholder informasjon om dekningsgrad alle kreftpasienter og er 97,4 %. Dekningsgrad for utredningsmelding for brystkreft i 2019 er 93,7 %.

Dekningsgrad av kliniske meldinger for hvert sykehus angis i årsrapporten (se Resultater).

Kreftregisteret har hatt stort fokus på å øke dekningsgraden de siste årene, noe som har resultert i forbedret rapporteringfor alle kvalitetsregistrene.

Rapporteringen av onkologimeldinger er fortsatt lav og fraværende ved noen sykehus. Sykehus som har deltatt i prosjektet Rosa-sløyfe har noe økning fra 2016 til 2018. Vi ser en mindre nedgang i tallene for 2019, men siden det ofte er et betydelig etterslep på innrapportering kan vi forvente at antall meldinger for hendelser i 2019 vil øke utover i 2020.

Datakvalitet

Datakvaliteten i Kreftregisteret sikres på flere måter:

  • Flere uavhengige kilder rapporterer inn opplysninger 
  • Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet
  • Medarbeiderne har unik kompetanse på koding av krefttilfeller i henhold til Kreftregisterets egen kodebok og internasjonale kodeverk
  • IT-systemene har regler og sperrer for ulogiske kombinasjoner, feilaktige opplysninger med mer 
  • reftregisteret gjør analyser og kontrollkjøringer som avdekker inkonsistens i dataene
  • Datauttrekk til forskere gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler