Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge. I 2018 var det 3534 kvinner som fikk brystkreft og 369 som fikk forstadium til kreft.

Sist oppdatert 15.01.2020

Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregisteret. Samarbeidet ivaretas ved at det er opprettet et fagråd i kvalitetsregisteret for brystkreft med representanter fra ulike regioner og fagområder. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å kartlegge om endringer i nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av brystkreft følges opp, og til å evaluere effekten av de tiltak som gjennomføres. De resultater som fremkommer kan i neste omgang føre til endringer i behandlingsopplegg med mål om maksimal helbredelse/sykdomskontroll, å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt redusere seneffekter. 

Fakta om brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft ved kvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere. Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema. For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig. 

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av brystkreft (ICD10 C50) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Brystkreft behandles med ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling. Det har vært en betydelig utvikling og forbedring i diagnostikk og behandling av brystkreft, noe som har ført til at stadig flere kvinner lever etter brystkreftdiagnose. Samtidig har kompleksiteten i diagnostikk og behandling økt, og mange av tiltakene er kostbare. Bivirkninger, inkludert senbivirkninger av behandlingen er en utfordring.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Brystkreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med brystkreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.  

Resultater