Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner. I 2015 var det 3415 kvinner som fikk brystkreft i Norge. Brystkreftregisteret fikk nasjonal status i 2013, men har registrert data siden 2009.

Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregisteret. Samarbeidet ivaretas ved at det er opprettet en referansegruppe for kvalitetsregisteret for brystkreft med representanter fra ulike regioner og fagområder. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.

Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å kartlegge om endringer i nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av brystkreft følges opp, og til å evaluere effekten av de tiltak som gjennomføres. De resultater som fremkommer kan i neste omgang føre til endringer i behandlingsopplegg med mål om 1) maksimal helbredelse/sykdomskontroll, 2) å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt 3) redusere seneffekter. 

Fakta om brystkreft

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft ved kvalitetsregistre.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av brystkreft (ICD10 C50) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Brystkreft behandles med ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling.

Behandlende enheter

Brystkreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med brystkreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.