Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

4061 kvinner fikk brystkreft for første gang i 2023. Operasjonsvolum ved de ulike sykehusene som opererer brystkreft i Norge varierer fortsatt betydelig.
Sist oppdatert:

Kreftregisteret samarbeider tett med klinikere, helseforetak og patologi-laboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregisteret. Samarbeidet ivaretas ved at det er opprettet et fagråd i kvalitetsregisteret for brystkreft med representanter fra ulike regioner og fagområder. Kreftregisteret er databehandlings-ansvarlig.

Å følge opp pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å kartlegge om endringer i nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av brystkreft følges opp, og til å evaluere effekten av de tiltak som gjennom-føres. De resultater som fremkommer kan i neste omgang føre til endringer i behandlingsopplegg med mål om maksimal helbredelse og sykdomskontroll, og å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt redusere seneffekter. 

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft ved kvalitetsregistre.no

Fakta om brystkreft på kreftregisteret.no

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig. 

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av brystkreft (ICD10 C50) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Brystkreft behandles med ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling. 

Det har vært en betydelig utvikling og forbedring i diagnostikk og behandling av brystkreft, noe som har ført til at stadig flere kvinner lever etter bryst- kreftdiagnose. Samtidig har kompleksiteten i diagnostikk og behandling økt, og mange av tiltakene er kostbare. Bivirkninger, inkludert sen-bivirkninger av behandlingen er en utfordring.

Kvalitetsmål

Behandlende enheter

Brystkreftpasienter utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til pasienter med brystkreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.  

Resultater