Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Av alle krefttilfeller i den norske befolkningen, er 0,5 % av de som rammes, barn under 15 år. I perioden 2005-2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. De største sykdomsgruppene av kreft hos barn er leukemier ca 1/3, svulster i sentralnervesystemet ca 1/3 og lymfomer 1/10.

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft registrerer kreft hos barn under 15 år. Registeret har eksistert siden 1985 og Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig. Få barn får kreft i Norge hvert år, hvilket kan være en utfordring for forskning på behandlingseffekter. Det finnes et utstrakt samarbeid i Norden og internasjonalt mellom fagmiljøene for å forbedre situasjonen for barn som får kreft.

Formålet med barnekreftregisteret er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til barn med kreft. Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.  

For mer informasjon om barnekreft se Kreftforeningens sider om ulike kreftformer og barnekreftforeningens nettside

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft ved kvalitetsregistre.no

 

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft  gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett.

 

Pasientgruppe

Alle barn under 15 år diagnostisert med solide svulster og lymfomer inngår i barnekreftregisteret. Registeret inneholder detaljert informasjon om krefttilfellene registrert etter klassifiseringssystemet ICCC3 (International Classification of Childhood Cancer). I barnekreftregisteret registreres opplysninger om utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen. Behandlingen skiller seg mellom de ulike diagnosene, men inkluderer ofte ulike kombinasjon av kjemoterapi, kirurgi og strålebehandling.  

 

Behandlende enheter

Kreft hos barn utredes, behandles og følges opp på de regionale sykehusene. Alle leger som yter helsehjelp til barn med kreft har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft.