Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

UNDER OPPDATERING 486 pasienter fikk diagnosen kreft i spiserøret i 2020, mens 256 pasienter fikk kreft i magesekken. En lavere andel kvinner enn menn blir operert.
Sist oppdatert:

Registeret inneholder data fra og med 2015, men har per i dag ikke nasjonal status. Arbeidet med å utvikle et Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk startet i november 2008. 

1. november 2014 ble det kliniske meldeskjemaet for kreft i spiserør og magesekk satt i drift og meldingene ble gjort tilgjengelig for innrapportering via Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste. 

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet i NGICG-ØV (Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe - Øsofagus og Ventrikkel) for å vedlikeholde og utvide registeret.

Fakta om kreft i spiserør og magesekk på kreftregisteret.no

Informasjon på Kreftforeningens sider om spiserørskreft og magesekkreft.

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av kreft i spiserør og magesekk (ICD10: C15 - C16) og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen.

Denne gruppen kreftsykdommer behandles med kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling. 

Behandlende enheter

Pasienter med kreft i spiserør og magesekk utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk. 

Resultater