Videre utvikling i KREMT

Kreftregisteret jobber kontinuerlig med å gjøre KREMT-løsningen mer brukervennlig. Her er en oversikt over de viktigste prosjektene som er under arbeid og foventes ferdigstilt i 2016.

Tilgang til egen informasjon registrert via KREMT

Kreftregisterforskriften er per i dag til hinder for at vi kan tilby helseforetakene tilgang til den informasjon de selv har registrert via KREMT. Det eneste som er tilgjengelig i KREMT i dag, er kvitteringer som inneholder informasjon om hvilken pasient det er sendt inn informasjon om, hvem som sendte meldingen, når den ble sendt og hvilken kreftform/hvilket skjema som er sendt inn.

Med en databehandleravtale mellom helseforetaket/helseinstitusjonen og Kreftregisteret kan vi gi tilgang til den informasjonen hver enkelt institusjon har registret inn via KREMT. I første omgang vil institusjonene få tilsendt dette på en CD/DVD, men etter hvert ønsker vi at denne informasjonen skal gå direkte via Norsk Helsenett til de som registrerer.

For mer informasjon om databehandleravtaler, ta kontakt Johanne Gulbrandsen (johanne.gulbrandsen@kreftregisteret.no).

Flere analyser for klinisk statistikk

Fra 1. februar 2016 fikk alle brukere av KREMT tilgang til klinisk statistikk for sine egne pasienter sammenlignet med tall for hele landet. Analysene er i første omgang basert kun på utrednings- og kirurgimeldingene.

Vi jobber sammen med referansegruppene for de ulike kvalitetsregistrene for å få på plass flere analyser. Vi har også et samarbeid med Oslo Universitetssykehus for å forsøke å gjøre løsningen mer brukervennlig, for eksempel ved å lage en dashboard-løsning.

Automatisk innlogging fra EPJ

Det er i dag mulig å legge inn en snarvei fra EPJ til KREMT, og i teorien skal det også være mulig å legge inn brukernavn og passord i denne lenken slik at brukerne blir logget automatisk inn i KREMT. I praksis ser vi at det er noen tekniske utfordringer med denne løsningen, og som krever at vi får på plass brukernavn på helseforetaksnivå og klarer å unngå den doble innloggingen som i dag finnes for de som bruker Internet Explorer. Vårt mål er at den tekniske løsningen skal være på plass innen 1. januar 2017, men det må deretter testes ute i helseinstitusjonene før vi vet om det fungerer som det skal.

Ta med informasjon fra EPJ til KREMT

Det er et ønske fra mange brukere at informasjon fra EPJ, for eksempel pasientens fødselsnummer og navn, helseinstitusjon det rapporteres fra og navn på den som rapporterer inn, skal følge med automatisk ved innlogging i KREMT slik at det er ferdig utfylt i skjemaet.

Vi ser at dette er svært hensiktsmessig funksjonalitet, men dette krever en del endringer i KREMT-funksjonaliteten. Det er ikke så problematisk å få til dette for første gangs innlogging i KREMT, men det er en utfordring å få KREMT til å hente ny informasjon fra EPJ når en ny pasient vises i EPJ. Vårt mål er at vi innen 1. januar 2017 skal ha forsøkt ulike metoder for å løse disse problemene og forhåpentligvis ha funnet en som fungerer, men siden dette i stor grad er avhengig av integrasjon med ulike EPJ-systemer kan det ta lenger tid å få dette på plass.

Kvittering sendt direkte fra KREMT til EPJ

Hver gang det sendes inn en elektronisk melding til Kreftregisteret, bør dette dokumenteres i EPJ. I dag må dette gjøres manuelt, eventuelt med støtte fra kvitteringene som ligger i KREMT. Vi ønsker å kunne sende kvitteringene direkte fra vårt system til EPJ-systemene, men for å få til dette trenger vi informasjon om hvilke meldingsformater som vil være mulig å benytte til dette formålet.

Vi har hatt kontakt med noen utvalgte sykehus og bedt dem om å vurdere om Dialogmeldingen kunne brukes til dette formålet. De tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at dette ikke er en egnet melding. Kreftregisteret har også kontaktet Direktoratet for e-helse for å få videre bistand i dette arbeidet. Det er derfor uvisst når en slik løsning er på plass, men vi håper å ha noen alternative løsninger på plass innen 1. oktober 2017.