Innrapportering - patologi

Kreftregisteret mottar i dag kopi av rundt 200 000 patologiremisser årlig, og antallet er økende. Alle landets patologiavdelinger rapporterer inn, både patologiavdelinger ved sykehus og de to private patologilaboratoriene (Fürst og Unilabs Laboratoriemedisin).

Hvilke remisser skal Kreftregisteret ha?

Innrapportering av patologiinformasjon til Kreftregisteret er hovedsakelig basert på SNOMED. Hvilke SNOMED-koder som er meldepliktige er beskrevet i dokumentet "Innrapportering av patologiinformasjon til KRG" som finnes til høyre på denne siden. Dette dokumentet dekker også innrapportering til Mammografiprogrammet. Masseunderøkelsen mot Livmorhalskreft har foreløpig egne spesifikasjoner for innrapportering.

Elektronisk innrapportering av patologiinformasjon

Et viktig mål for Kreftregisteret, er at all patologiinformasjon skal rapporteres elektronisk fra patologiavdelingene via Norsk Helsenett. Vi har laget en teknisk spesifikasjon som beskriver krav til filer og oversendelser. Denne finner du til høyre på siden.

Strukturerte besvarelser/patologimaler

Et annet viktig mål for Kreftregisteret er å i størst mulig grad gjenbruke strukturert informasjon fra ulike fagsystemer. For patologifeltet betyr dette at Kreftregisteret må være pådrivere for utvikling og innføring av strukturerte diagnoseoppsummeringer og patologimaler/templater i patologisystemene.

Kreftregisteret samarbeider med blant annet Direktoratet for e-helse, Den Norske Patologforening og patologimiljøene generelt. Det er viktig for Kreftregisteret å sikre at patologimaler ivaretar både de behovene registrene har for strukturert informasjon og de behovene patologene har for gode arbeidsverktøy som sikrer gode og komplette beskrivelser og vurderinger.

SNOMED/Det norske patologikodeverket

SNOMED-kodeverket ble sist oppdatert i 2002 og fremstår i dag som utdatert. Dete har ført til at hver enkelt patologiavdeling i varierende grad har laget egne koder som ikke finnes i det offisielle SNOMED-kodeverket. I tillegg er det en rekke offisielle koder som ikke lenger er i bruk.

Direktoratet for e-helse, Den Norske Patologforening og Kreftregisteret samarbeider om en oppdatering av det norske patologikodeverket basert på den danske versjonen. En ny versjon av koderverket skal etter planen være implementert i patologisystemene innen 01.01.2017.