Innrapportering - patologi

Kreftregisteret mottar kopi av over 350 000 patologiremisser årlig, og antallet øker hvert år. Alle landets patologiavdelinger rapporterer inn, både patologiavdelinger ved sykehus og de to private patologilaboratoriene (Fürst og Unilabs Laboratoriemedisin).

Hvilke remisser skal Kreftregisteret ha?

Innrapportering av patologiinformasjon til Kreftregisteret er hovedsakelig basert på NORPAT. Hvilke NORPAT-koder som er meldepliktige er beskrevet i samlefilen for NORPAT-kodeverket og i spesifikasjonen fra Kreftregisteret som du finner til høyre på denne siden. 

Elektronisk innrapportering av patologiinformasjon

Teknisk spesifikasjon som beskriver krav til filer og oversendelser av elektorniske patologisvar finner du til høyre på siden (Spesifikasjon for elektronisk innrapportering). Spesifikasjonen dekker også innrapportering til Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft.

Strukturerte besvarelser/patologimaler

Et annet viktig mål for Kreftregisteret er å i størst mulig grad gjenbruke strukturert informasjon fra ulike fagsystemer. For patologifeltet betyr dette at Kreftregisteret må være pådrivere for utvikling og innføring av strukturerte diagnoseoppsummeringer og patologimaler/templater i patologisystemene.

Kreftregisteret samarbeider med blant annet Direktoratet for e-helse, Den Norske Patologforening, Nasjonal Digital Patologi-prosjektet og patologimiljøene generelt. Det er viktig for Kreftregisteret å sikre at patologimaler ivaretar både de behovene registrene har for strukturert informasjon og de behovene patologene har for gode arbeidsverktøy som sikrer gode og komplette beskrivelser og vurderinger.

NORPAT

Høsten 2017 ble første versjon av NORPAT-kodeverket ferdigstilt. Dette er en oppdatering av det gamle SNOMED-kodeverket som sist ble endret i 2002. SNOMED utgikk samtidig som kodeverksnavn for patologikodeverket. SNOMED som navn er nå kun tillatt brukt av SNOMED International for SNOMED CT-ontologien. 

Direktoratet for e-helse, Den Norske Patologforening og Kreftregisteret samarbeider om årlige oppdateringer av NORPAT. Gjeldende versjon publiseres på Direktoratet for e-helse sine nettsider (https://www.ehelse.no/kodeverk-og-terminologi/Norsk-patologikodeverk), og en enkel versjon finnes også i Kreftregisterets metadatabase, ELVIS

Anbefalinger for bruk av NORPAT

Generell informasjon

Innrapportering til Kreftregisteret er lovpålagt og skal gjøres i henhold til spesifikasjonen i NORPAT samlefil/Kreftregister-spesifikasjonen. Meldeplikten gjelder alle undersøkelser som gjøres i forbindelse med utredning, behandling, kontroll og oppfølging av kreftsykdom, forstadier til kreft og enkelte benigne tilstander.

Molekylærgenetikk, immunhistokjemi, immuncytokjemi

Meldeplikten inkluderer også molekylærgenetiske undersøkelser og andre typer undersøkelser for å finne markører, genekspresjoner og lignende relatert til kreft. Eksempler er EGFR, Ki67, Her2, BRAF, PD1/PDL1. En utfordring er at disse ofte besvares på egne svarrapporter, ikke sammen med analysen av selve tumoren. Disse svarrapportene må da kodes på en måte som gjør at de sendes til Kreftregisteret. Vi anbefaler bruk av kodene P33000, P33001, P33600, P33760, P36550 eller P36551, eventuelt at det brukes en meldepliktig M-kode i svarrapportene.

Prøver uten tumorvev

Prøver uten tumorvev for pasienter som ikke har/ikke får påvist kreft

Kreftregisteret skal ikke ha kopi av svarrapport i de tilfeller konklusjonen av utredningen er at pasienten ikke har kreft/forstadium til kreft/en av de meldepliktige benigne diagnosene. Et eksempel er pasienter som er under utredning for prostatakreft, men hvor konklusjonen er at pasienten har prostatahyperplasi. Kreftregisteret skal i dette og tilsvarende tilfeller ikke ha kopi av prøvesvarene. De må da kodes eller merkes i patologisystemet slik at de ikke rapporteres inn.

Prøver uten tumorvev for pasienter som har kreft/får påvist kreft

Kreftregisteret skal ha kopi av alle svarrapportene for pasienter som diagnostiseres med/har fått påvist kreft – uavhengig av om prøven inneholder tumorvev eller ikke. Eksempler er reeksisjoner der det ikke er tumorvev igjen, vaktpostlymfeknuter uten tumorvev og glandeleksisjoner uten tumorvev. Vi anbefaler at disse prøvene kodes med M99903 og/eller M99906, evt. M09450, M09460 eller M09470. Det er ikke ønskelig at de kodes med f.eks. M00100.