Innrapportering - patologi

Kreftregisteret mottar kopi av rundt 270 000 patologiremisser årlig, og antallet øker hvert år. Alle landets patologiavdelinger rapporterer inn, både patologiavdelinger ved sykehus og de to private patologilaboratoriene (Fürst og Unilabs Laboratoriemedisin).

Hvilke remisser skal Kreftregisteret ha?

Innrapportering av patologiinformasjon til Kreftregisteret er hovedsakelig basert på NORPAT. Hvilke NORPAT-koder som er meldepliktige er beskrevet i samlefilen for NORPAT-kodeverket og i spesifikasjonen fra Kreftregisteret som du finner til høyre på denne siden. 

Elektronisk innrapportering av patologiinformasjon

Et viktig mål for Kreftregisteret, er at all patologiinformasjon skal rapporteres elektronisk fra patologiavdelingene via Norsk Helsenett. Vi har laget en teknisk spesifikasjon som beskriver krav til filer og oversendelser. Denne finner du til høyre på siden. Spesifikasjonen dekker også innrapportering til Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft.

Strukturerte besvarelser/patologimaler

Et annet viktig mål for Kreftregisteret er å i størst mulig grad gjenbruke strukturert informasjon fra ulike fagsystemer. For patologifeltet betyr dette at Kreftregisteret må være pådrivere for utvikling og innføring av strukturerte diagnoseoppsummeringer og patologimaler/templater i patologisystemene.

Kreftregisteret samarbeider med blant annet Direktoratet for e-helse, Den Norske Patologforening, Digital Patologi-prosjektet og patologimiljøene generelt. Det er viktig for Kreftregisteret å sikre at patologimaler ivaretar både de behovene registrene har for strukturert informasjon og de behovene patologene har for gode arbeidsverktøy som sikrer gode og komplette beskrivelser og vurderinger.

NORPAT

Høsten 2017 ble den nye versjonen av NORPAT-kodeverket ferdigstilt. Dette er en oppdatering av det gamle SNOMED-kodeverket som sist ble endret i 2002.

Direktoratet for e-helse, Den Norske Patologforening og Kreftregisteret samarbeider om årlige oppdateringer av NORPAT. Gjeldende versjon skal være implementert i patologisystemene fra og med 01.01.2018..