Meldepliktige diagnoser

Sist oppdatert:

Meldepliktige diagnoser i henhold til ICD10

Alle C-diagnoser skal meldes, med unntak av C44 Basalcellekarsinom og Plateepitelkarsinom.

I tillegg skal disse diagnosene meldes inn:

D051 Intraduktalt carcinoma in situ
D06 Carcinoma in situ i livmorhals (meldes på CIN-skjema hvis det er foretatt kolposkopi eller konisering)   
D090 Carcinoma in situ og papillært ikke-invasivt urotelialt karsinom i urinblære
D091 Carcinoma in situ og papillært ikke-invasivt urotelialt karsinom i andre og uspesifiserte urinveisorganer
D30  Godartet svulst i urinveisorganer (ekskl. D300)
Meldeplikt gjelder kun morfologisk diagnose: Papillært urotelialt neoplasme med lavt malignitetspotensiale (PUNLMP)
D32 Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner
D33 Godartet svulst i hjerne og andre deler av CNS
D352 Godartet svulst i hypofyse
D353 Godartet svulst i ductus craniopharyngealis
D354 Godartet svulst i corpus pineale
D3910 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i eggstokk
D3911 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i eggstokk
D3920 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i morkake - gjelder invasiv blæremola
D3921 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i morkake - gjelder invasiv blæremola
D41 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i urinveisorganer (ekskl. D410)
Meldeplikt gjelder kun morfologisk diagnose: Papillært urotelialt neoplasme med lavt malignitetspotensiale (PUNLMP)
D42 Svulst med usikkert eller ukjent mal.pot. i CNS hinner
Alle koder innenfor D42 er meldepliktige
D43 Svulst med usikkert/ukjent mal.pot. i hjernen og CNS
Alle koder innenfor D43 er meldepliktige
D4430 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i hypofyse
D4431 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i hypofyse
D4440 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i ductus craniopharyngealis
D4441 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i ductus craniopharyngealis
D4450 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i corpus pineale
D4451 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i corpus pineale
D45 Polycythemia vera
D46 Myelodysplastisk syndrom

D470-D471

D473-D479

Andre svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoietisk eller beslektet vev
(D472 MGUS er ikke meldepliktig)

     

C44 Basalcellekarsinom og Plateepitelkarsinom

C44 er ICD10-koden både for basalcellekarsinomer og annen hudkreft (med unntak av malignt melanom, som har ICD10-kode C43).

Basalcellekarsinomer pg plateepitelkarsinomer skal ikke rapporteres inn på klinisk melding til Kreftregisteret. Øvrige kreftdiagnoser innen C44 skal meldes på skjema for solide svulster. 

D39.2 Trofoblastsykdom

D39.2 er trofoblastsykdom, eller sykdom i morkaken.

De godartede trofoblastsvulstene komplett mola og partiell mola skal ikke meldes. Alle ondartede tilfeller skal meldes. Dette inkluderer tilfeller av forskjellig malignitetsgrad som f.eks. persisterende trofoblastsykdom, plancenta-sitt-trofoblasttumor, invasiv mola, choriokarsinom og epitelioid trofoblasttumor.

Rapportering av progresjon/tilbakefall/metastaser

Vi får ofte spørsmål om hvorvidt progresjon/tilbakefall/metastaser skal rapporteres til Kreftregisteret via klinisk melding. Hovedreglene er som følger:

  • Alle metastaser som oppstår før primærbehandlingen er fullført skal rapporteres. Dette gjelder alle kreftformer. Som regel ivaretas dette av rapporteringen som gjøres i forbindelse med primærutredning, primærbehandling og/eller kontroll.
  • For kreftformer som ikke er inkludert i kvalitetsregistre er det ikke nødvendig å rapportere via klinisk melding progresjon/tilbakefall/metastaser som oppstår etter at primærbehandlingen er avsluttet.
  • For kreftformer som er inkludert i kvalitetsregistre, skal progresjon/tilbakefall/metastaser rapporteres dersom det finnes meldinger som dekker dette. Det kan enten være egne tilbakefallsmeldinger eller valg i spesifikke skjemaer (i utredning, i kirurgi) som gjelder metastaser eller lokalt tilbakefall.

Pasienter diagnostisert/behandlet i utlandet

Alle pasienter (uavhengig av nasjonalitet) med norsk personnummer som er diagnostisert i Norge skal meldes til Kreftregisteret. Pasienter som er diagnostisert i utlandet før de har fått norsk personnummer, og kun får behandling og/eller oppfølging i Norge, skal ikke registreres i Kreftregisteret og behøver derfor ikke å meldes.