Meldepliktige diagnoser

Sist oppdatert:

Meldepliktige diagnoser i henhold til ICD10

Alle C-diagnoser skal meldes, med unntak av C44 Basalcellekarsinom og Plateepitelkarsinom.

I tillegg skal disse diagnosene meldes inn:

D051    Intraduktalt carcinoma in situ

D06      Carcinoma in situ i livmorhals (meldes på CIN-skjema hvis
            det er foretatt kolposkopi eller konisering)   

D090    Carcinoma in situ i urinblære

D091    Carcinoma in situ i andre og uspesifiserte urinveisorganer

D30      Godartet svulst i urinveisorganer (ekskl. D300)
            Meldeplikt gjelder kun morfologisk diagnose: Papillært urotelialt                    neoplasme med lavt malignitetspotensiale

D32      Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner

D33      Godartet svulst i hjerne og andre deler av CNS

D352    Godartet svulst i hypofyse

D353    Godartet svulst i ductus craniopharyngealis

D354    Godartet svulst i corpus pineale

D3910  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i eggstokk

D3911  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i eggstokk

D3920  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i morkake - gjelder invasiv blæremola

D3921  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i morkake - gjelder             invasiv blæremola

D41      Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i
            urinveisorganer (ekskl. D410)
            Meldeplikt gjelder kun morfologisk diagnose: Papillært urotelialt                    neoplasme med lavt malignitetspotensiale

D42      Svulst med usikkert eller ukjent mal.pot. i CNS hinner
            Alle koder innenfor D42 er meldepliktige

D43      Svulst med usikkert/ukjent mal.pot. i hjernen og CNS
            Alle koder innenfor D43 er meldepliktige

D4430  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i hypofyse

D4431  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i hypofyse

D4440  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i ductus craniopharyngealis

D4441  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i
           ductus craniopharyngealis

D4450  Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert
           malignitetspotensial i corpus pineale

D4451  Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i corpus pineale

D45      Polycythemia vera

D46      Myelodysplastisk syndrom

D471    Kronisk myeloproliferativ sykdom

D473    Essensiell (hemoragisk) trombocytemi

D474    Myelofibrose

C44 Basalcellekarsinom og Plateepitelkarsinom

C44 er ICD10-koden både for basalcellekarsinomer og annen hudkreft (med unntak av malignt melanom, som har ICD10-kode C43).

Basalcellekarsinomer pg plateepitelkarsinomer skal ikke rapporteres inn på klinisk melding til Kreftregisteret. Øvrige kreftdiagnoser innen C44 skal meldes på skjema for solide svulster. 

D39.2 Trofoblastsykdom

D39.2 er trofoblastsykdom, eller sykdom i morkaken.

De godartede trofoblastsvulstene komplett mola og partiell mola skal ikke meldes. Alle ondartede tilfeller skal meldes. Dette inkluderer tilfeller av forskjellig malignitetsgrad som f.eks. persisterende trofoblastsykdom, plancenta-sitt-trofoblasttumor, invasiv mola, choriokarsinom og epitelioid trofoblasttumor.

Rapportering av progresjon/tilbakefall/metastaser

Vi får ofte spørsmål om hvorvidt progresjon/tilbakefall/metastaser skal rapporteres til Kreftregisteret via klinisk melding. Hovedreglene er som følger:

  • Alle metastaser som oppstår før primærbehandlingen er fullført skal rapporteres. Dette gjelder alle kreftformer. Som regel ivaretas dette av rapporteringen som gjøres i forbindelse med primærutredning, primærbehandling og/eller kontroll.
  • For kreftformer som ikke er inkludert i kvalitetsregistre er det ikke nødvendig å rapportere via klinisk melding progresjon/tilbakefall/metastaser som oppstår etter at primærbehandlingen er avsluttet.
  • For kreftformer som er inkludert i kvalitetsregistre, skal progresjon/tilbakefall/metastaser rapporteres dersom det finnes meldinger som dekker dette. Det kan enten være egne tilbakefallsmeldinger eller valg i spesifikke skjemaer (i utredning, i kirurgi) som gjelder metastaser eller lokalt tilbakefall.

Pasienter diagnostisert/behandlet i utlandet

Alle pasienter (uavhengig av nasjonalitet) med norsk personnummer som er diagnostisert i Norge skal meldes til Kreftregisteret. Pasienter som er diagnostisert i utlandet før de har fått norsk personnummer, og kun får behandling og/eller oppfølging i Norge, skal ikke registreres i Kreftregisteret og behøver derfor ikke å meldes.