Utviklingsprosjekter - innrapportering

Kreftregisterets ambisjon er å finne gode løsninger for innrapportering. Løsningene må være brukervennlige og sikre mest mulig gjenbruk av data. Å redusere andel dobbeltregistrering er et viktig mål for oss.

Vi samarbeider i dag med flere andre aktører innen eHelse-feltet for å sikre god og komplett klinisk informasjon i Kreftregisteret med minst mulig ressursbruk ute i helseinstitusjonene. Her er en kort presentasjon av disse prosjektene.

Bruk av alternative innrapporteringsløsninger

Det spiller ingen rolle for Kreftregisteret hvilken innrapporteringsløsning som benyttes, så lenge meldingene er utviklet på bakgrunn av våre meldingsspesifikasjoner xml-filen som sendes til oss aksepteres og godkjennes i vårt system. Det er også viktig at meldingene oppdateres når Kreftregisteret legger ut nye versjoner av skjemaene.

MedInsight
Oslo Universitetssykehus ønsker primært å benytte MedInsight for innrapportering til Kreftregisteret. Det er i dag to kreftformer som er mulige å rapportere inn til Kreftregisteret via MedInsight: brystkreft og lymfom/lymfoide leukemier. I tillegg har DNR laget en funksjonalitet for å automatisk fylle ut skjema for solide svulster basert på en intern database som inneholder disse opplysningene. Aker, Ullevål og Rikshospitalet har foreløpig ikke denne muligheten for solide svulster. Alle andre kreftformer må, inntil skjema foreligger i MedInsight, rapporteres inn via KREMT.

MRS
Hemit, Helse Sør-Øst og Kreftregisteret samarbeider om et prosjekt for å få på plass innrapportering til Kreftregisteret via MRS. Vi har søkt Nasjonal IKTs fagforum for medisinske kvalitetsregistre om finansiering til dette prosjektet.

Gjenbruk av data fra systemer for medikamentell behandling

Kreftregisteret samarbeider med Csam, Hemit og St. Olavs Hospital for å forsøke å gjenbruke data om medikamentell behandling som er lagret i Cytodose-systemet. Dersom dette lar seg gjøre, vil vi kunne redusere mengden informasjon onkologene manuelt må rapportere til Kreftregisteret.

Kreftregisteret og Sykehuspartner har også satt i gang et tilsvarende arbeid opp mot det nye systemet for medikamentell behandling i Helse Sør-Øst.

Gjenbruk av og enklere tilgang til stråledata

Kreftregisteret har siden 1997 mottatt informasjon om doser, fraksjoner etc. fra alle landets stråleenheter. Det pågår i dag en diskusjon referansegruppene for alle kvalitetsregistre på kreftområdet om den informasjonen klinikerne i dag må fylle ut manuelt om strålebehandling helt eller delvis kan erstattes av den informasjonen vi allerede får direkte fra strålemaskinene. Hvis disse dataene kan gjenbrukes, kan vi redusere den manuelle innrapporteringen fra klinikerne.

Kreftregisteret samarbeider også med Norsk Pasientregister og Statens Strålevern om å gjøre det enklere for stråleenhetene å rapportere data om strålebehandling. I dag må stråleenhetene rapportere separat til alle tre institusjoner. Målet er at stråleenhetene i fremtiden kun skal rapportere til Norsk Pasientregister, og at Kreftregisteret og Statens strålevern skal få data derfra.

Informasjon om bildediagnostikk/radiologi

Det er ulikt i de forskjellige kvalitetsregistrene hvor mye informasjon som etterspørres om bildediagnostikk/radiologi, men felles for alle er at vi gjerne skulle hatt mer informasjon om dette. I tillegg er det et stort behov for Mammografiprogrammet å få informasjon om mammografiundersøkelser også fra private klinikker - ikke kun fra de offentlige brystdiagnostiske sentre.

I stedet for å be klinikerne om å manuelt rapportere inn mer informasjon om dette, ønsker vi å gjenbruke data som allerede finnes i Norsk Pasientregister. Det er etablert et prosjekt for dette i forlengelsen av prosjektet om tilgang til stråledata.

Integrasjon mot DIPS Classic

Det er et stort ønske fra brukere av DIPS Classic at det skal være mulig å rapportere inn til Kreftregisteret direkte fra EPJ-systemet. Sykehuset Innlandet har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt som foruten dem involverer Sykehuspartner, DIPS, Prokom og Kreftregisteret. Vi er enige om den tekniske løsningen som skal testes, og har startet en pilot for prostatakreft-rapportering. 

Integrasjon i DIPS Arena

Det er et uttalt mål for Kreftregisteret at meldeskjema skal ligge som en integrert del av en strukturert EPJ. For å få til dette, er det etablert et samarbeid mellom DIPS, Nasjonal IKTs arketypeforvaltning, Esito, Helse Nord og Kreftregisteret. Arbeidet med å etablere arketyper og templater for Kreftregisterets meldeskjema har allerede pågått noen år.