Klage på vedtak/saksgang

Klage/saksgang

Vedtak om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Kreftregisteret er enkeltvedtak. Den som vedtaket retter seg mot, kan påklage vedtaket etter forvaltningslovens regler. Klagefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt.

Skriftlig klage skal sendes til Kreftregisteret, Postboks 5313 Majorstuen, 0304 Oslo. Kreftregisteret vil da vurdere søknaden på nytt. Hvis Kreftregisteret ikke omgjør vedtaket, men fastholder sin konklusjon, vil saken og sakens dokumenter bli oversendt til klageinstansen (Helsedepartementet) for klagebehandling. I forbindelse med oversendelsen utarbeider Kreftregisteret et oversendelsesbrev til klageinstansen, som partene får tilsendt en kopi av.

Når klageinstansen har mottatt klagen og saksdokumentene fra Kreftregisteret, vil klager, og eventuelt andre parter i saken, få en bekreftelse fra klageinstansen på at saken er mottatt, og informasjon om forventet saksbehandlingstid. Klageinstansen skal samtidig gi partene anledning til å komme med merknader til Kreftregisterets oversendelsesbrev.Når fristen for å komme med kommentarer til Kreftregisterets oversendelsesbrev har gått ut, vil klageinstansen forberede saken for behandling.

Klageinstansens behandling

Etter at klageinstansen har behandlet saken, får partene oversendt klageinstansens avgjørelse. Hvis klageinstansen omgjør Kreftregisterets vedtak til gunst for klager, kan klager, i samsvar med reglene i forvaltningsloven § 36 tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Klageinstansens vedtak kan ikke påklages videre som forvaltningsklage.