Opplysninger i databasen

De følgende variablene er de mest etterspurte og brukte i Kreftregisterets insidensregister.

Datautlevering har begrenset kapasitet høsten 2016 og våren 2017, og derved lengre saksbehandlingstid.

 

Her finner du en liste over hvilke opplysninger Kreftregisteret har som kjerneopplysninger for alle pasienter og kreftformer.

I tillegg registrerer vi ytterligere variable om for eksempel behandlingsmetoder for kreftformene som har egne kvalitetsregistre. 

Kjernevariable

Pasientopplysninger

  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • Bostedsfylke ved diagnose (bostedskommune, gitt at relevante tillatelser foreligger)
  • Alder ved diagnose

Diagnosedato

Som sykdommens diagnosedato regnes tidspunktet sykdommen ble bekreftet etter utredning. Diagnosedato er i databasen satt lik den tidligste av følgende datoer: diagnosedato opplyst av kliniker på klinisk melding, dato for tidligste histologiske verifikasjon (dato for prøvetaking) og dødsdato.

Diagnosens sikkerhet

Informasjon om to forskjellige variabler: svulstens malignitetsgrad (malignitetspotensiale) og grad av sikkerhet svulstens utgangspunkt er bestemt med.

Lokalisasjon

Informasjon om svulstens utgangspunkt kodet etter ICD-7 med noen modifikasjoner.

Topografi

Informasjon om svulstens utgangspunkt kodet etter ICD-O (3. revisjon)Automatisk konvertert kode.

Svulsttype

Morfologi (ICD-O, 3. revisjon). Automatisk konvertert kode med utgangspunkt i de innkodede kodene for histologi (MoTNaC) og morfologi (ICD-O, 2. revisjon).

ICD 10-gruppe

Informasjon om svulstens utgangspunkt. Automatisk konvertert kode med utgangspunkt i kodene for lokalisasjon/topografi og svulsttype.

Basis for diagnosen

Angir mest pålitelige diagnostiske metode som ligger til grunn for diagnosen.

Utbredelse på diagnosetidspunktet

  • Metastase
  • Stadium *

* Stadium er kun relevant for kreft i bryst og livmorhals, samt lymfomer. Komplettheten av disse data er avhengig av klinikers utfylling av klinisk melding.

 

Vi gjør oppmerksom på at Kreftregisteret plikter å sørge for at behandlingen av de aktuelle opplysningene (sammenstilling, utlevering) er relevante og nødvendige for formålet med behandlingen, jf. Helseregisterloven § 11 (1).