Fakturering

Tilrettelegging og utlevering av data faktureres med en pris på NOK 820,- pr. time. Media og en del andre aktører faktureres ikke dersom oppdraget er på færre enn ti arbeidstimer.

Datautlevering har begrenset kapasitet høsten 2016 og våren 2017, og derved lengre saksbehandlingstid.

Priser

Timepris 820,- ekskl.mva.

 

DataBetalerMinstefaktureringTidsanslag
Tabelldata F.o.m. 3. time Ingen  
Avidentifiserte kreftregisterdata Timebetaling 10 timer 10-20 timer
Kreftregisterdata koblet med andre sentrale helseregistre Timebetaling 10 timer 15-25 timer
Kreftregisterdata koblet med andre datakilder Timebetaling 10 timer 15-30 timer


Tidsanslaget er kun ment som en veiledning. Det faktiske timeantallet vil avhenge av kompleksiteten i uttrekket, hvor mye arbeid som må legges i koordinering mot andre koblingsinstanser, kvaliteten på mottatt data og hvor tydelig bestillingen er gitt fra datamottaker.

Unntak fra faktureringsordningen dersom utleveringen ikke overstiger 10 arbeidstimer:

  • Media
  • Helsedirektoratet
  • Medlemmer av referansegruppen for et kvalitetsregister ved henvendelse om data kun fra kvalitetsregisteret
  • Internasjonale organisasjoner Kreftregisteret samarbeider med