Fakturering og behandlingstid

Tilrettelegging og utlevering av data faktureres med en timepris på NOK 900,- ekskl. mva. Media og en del andre aktører faktureres ikke dersom oppdraget er på færre enn ti arbeidstimer.

 Tidsanslag* og fakturering for forskjellige typer data

Data Betaler Minstefakturering Tidsanslag
Tabelldata F.o.m. 3. time Ingen  

Avidentifiserte 

kreftregisterdata

Timebetaling 10 timer 10-20 timer

Kreftregisterdata koblet med 

andre datakilder

Timebetaling 10 timer 15-30 timer

*Tidsanslaget er kun ment som en veiledning. Det faktiske timeantallet vil avhenge av kompleksiteten i uttrekket, hvor mye arbeid som må legges i koordinering mot andre koblingsinstanser, kvaliteten på mottatt data og hvor tydelig bestillingen er gitt fra søker.

Unntak fra faktureringsordningen dersom utleveringen ikke overstiger 10 arbeidstimer:

  • Media
  • Helsedirektoratet
  • Medlemmer av fagrådet for et kvalitetsregister ved henvendelse om data kun fra kvalitetsregisteret
  • Internasjonale organisasjoner Kreftregisteret samarbeider med

 

Svarfrister

  • Avidentifiserte kreftregisterdata (30 dagers svarfrist)
  • Kreftregisterdata koblet med andre sentrale helseregistre (60 dagers svarfrist)
  • Kreftregisterdata koblet med andre datakilder (60 dagers svarfrist)

Forsinkelser i datautlevering fra Kreftregisteret

For tiden har Kreftregisteret forsinkelser i saksbehandlingen av søknader om utlevering av data. Årsaken til forsinkelsen er sammensatt, blant annet er kompleksiteten i søknadene økt, som fører til lengre saksbehandlingstid per søknad. Kreftregisteret har også vært involvert i arbeidet med Helsedataprogrammet, som også har bidratt til at vi over tid har hatt mindre ressurser til saksbehandling.

Vi beklager ulempene dette medfører.

For tiden må det beregnes cirka 5 måneder ventetid på individdata fra Kreftregisteret. Kreftregisteret jobber med å få ned saksbehandlingstiden, men grunnet utfordringer med bemanning vil det ta tid før vi får hentet inn etterslepet.