2015 - Yrke og kreft

Forskning for forebygging. Epidemiologiske studier om yrkesrelatert kreft ved Kreftregisteret 1970-2016.

I Kreftregisterets Special Issue for 2015 er yrkesliv og kreft temaet. 

Special issue er en rapport om et utvalgt tema som Kreftregisteret publiserer i forbindelse med den årlige offentliggjøringen av hovedstatistikken om kreft i Norge.

Last ned rapporten Yrke og kreft her

Cancer in Norway - kreftstatistikken for 2015

Temaet yrke og kreft ble valgt fordi dette har vært et sentralt element i Kreftregisterets forskning siden tidlig 70-tall.

Kreftregisteret har vært involvert i en rekke prosjekter, som spenner vidt både geografisk og med tanke på hvilke yrkesgrupper som er undersøkt.

Se interaktivt kart over alle prosjekter her 

Fra forordet

For å forebygge kreft er det nødvendig å ha kunnskap om årsakene til sykdommen.

Historisk sett startet kartleggingen av årsaker til kreft med observasjoner og studier av kreft i yrkesgrupper. Enkelte ganger kunne forskjellen i sykdomsforekomst mellom en yrkesgruppe og resten av befolkningen være så stor at den rett og slett kunne observeres.

Selv om kontrastene i mulig kreftfremkallende eksponering ofte, men slett ikke alltid, er mindre enn tidligere, vil studier av kreftforekomst i yrkesgrupper fortsatt være et sentralt bidrag til økt kunnskap om årsaker til kreft.

Forebygging er et av Kreftregisterets hovedformål, og forskning på yrkesbetinget kreft har vært en sentral del av Kreftregisterets virksomhet gjennom flere tiår.

Økt kunnskap om yrkesbetinget kreftrisiko har bidratt til forbedringer i arbeidsmiljøet, men har betydning langt utover dette. Når risikofaktorer i arbeidsmiljøet er identifisert, må den eventuelle betydningen for den generelle befolkningen vurderes.

Kan det være risiko knyttet til eksponering ved lave nivåer over lang tid? Eller for spesielle befolkningsgrupper, som barn eller gravide? Og hva skjer i kombinasjon med andre påvirkninger?

Kunnskapen om årsaker er nødvendig for forebygging, men leder også oppmerksomheten mot mulige mekanismer for kreftutvikling og bidrar slik til utvikling av diagnostikk og behandlingsstrategier.

Publikasjonen består av tre deler. Innledningsvis beskriver vi bakgrunnen for og rammene rundt yrkekreftforskningen, og hvordan disse betingelsene har endret seg i løpet av de tiårene som har gått siden vi fikk et kreftregister.

I del to presenterer vi konkrete prosjekter Kreftregisteret har hatt ansvar for og har vært involvert i som samarbeidspartner og bidragsyter.

For sammenhengens skyld har vi iblant også nevnt forskning ved andre institusjoner, men vi har ikke hatt ambisjoner om å gi den fulle historien om yrke-kreftforskningen i Norge.