Offshore: arbeidserfaring og utdanning

En ny rapport beskriver arbeidserfaring og utdanning hos de ansatte på norsk kontinentalsokkel frem til 1999. Denne gir viktig bakgrunnsinformasjon for analysene av kreftrisiko i offshorebransjen, som trenger lengre observasjonstid, og først ventes i 2009/ 2010.

En ny rapport beskriver arbeidserfaring og utdanning hos de ansatte på norsk kontinentalsokkel frem til 1999. Denne gir viktig bakgrunnsinformasjon for analysene av kreftrisiko i offshorebransjen, som trenger lengre observasjonstid, og først ventes i 2009/ 2010.

28 000 arbeidere, den såkalte offshorekohorten, er grunnlaget for Kreftregisterets undersøkelse. Det er en oppfølgingsstudie basert på en spørreundersøkelse gjennomført i 1999. Kreftregisteret antar at det er mulig å gi et noenlunde helhetlig bilde av kreftforekomst og dødelighet for de ulike yrkesgruppene offshore etter ti års oppfølging.

Det er imidlertid andre forhold som også kan ha betydning for kreftrisiko hos offshorearbeiderne. Det kan være nødvendig å kontrollere for disse, for å gi et riktigst mulig bilde av risikoen. Annet arbeid, fritidssysler og livsstilsfaktorer kan være av stor betydning.

I rapporten som nå er offentliggjort, beskrives kohortens utdanning og yrkesaktivitet utenfor offshore. Den viser blant annet en tendens til at offshoreindustrien i stadig større grad rekrutterer høyt utdannet personell som i tillegg har arbeidserfaring.