Kreftforekomst på norsk sokkel

Kreftregisteret samlet i 1998-99 inn opplysninger på spørreskjema fra 28.000 offshoreansatte. Disse skal danne grunnlaget for fremtidige analyser av sykdomsrisiko blant ansatte på norsk sokkel.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har bevilget midler slik at Kreftregisteret kunne foreta en foreløpig vurdering av kreftforekomsten blant deltakerne i undersøkelsen. Hensikten var å kunne si noe om når videre studier kan igangsettes. Rapporten ble overlevert AID tirsdag 18. desember 2007 kl 14:00.

Beregningene viser at den totale forekomsten av kreft blant offshorearbeiderne ikke avviker mye fra det vi ville forvente i forhold til gjennomsnittsbefolkningen.

For noen kreftformer ser vi imidlertid en forhøyet risiko blant de mannlige offshoreansatte. Dette gjelder for akutt myelogen leukemi (AML) og kreft i brysthinne (pleura, vanligvis mesoteliom). Antall tilfeller av disse kreftformene er imidlertid lavt og ligger på, eller under grensen for det man kaller statistisk signifikant.

En mulig årsak til akutt myelogen leukemi er eksponering for oljeprodukter som benzen, og eksponering for asbest er den vanligste årsaken til kreft i brysthinne. Siden begge sykdommene kan være yrkesbetinget og siden det er kjent at eksponeringer blant deltakerne kan medvirke til utvikling av slik sykdom, ser vi det som sannsynlig at økningen er reell og har sammenheng med tidligere arbeidsforhold. Hvorvidt det skriver seg fra offshorearbeid eller annet tidligere arbeid, kan vi foreløpig ikke avgjøre.

Kreftregisteret vil i samarbeid med partene i arbeidslivet lage planer for videreføringen av dette forskningsprosjektet.