1999: Prøveprosjekt med masseundersøkelse for brystkreft ved mammografi. Evaluering av 1. screeningrunde

Evaluering av 1. screeningrunde.

Med denne evalueringsrapporten presenteres første runde i "Prøveprosjektet for masseundersøkelse av brystkreft ved mammografi".

Prøveprosjektet omfatter kvinner i aldersgruppen 50-69 år i Akershus, Hordaland, Oslo og Rogaland. Prosjektet ble iverksatt og organisert på bakgrunn av internasjonal erfaring om at mammografiscreening kan gi reduksjon i dødelighet av brystkreft.


Det er tre forutsetninger som bør være tilstede for at det skal være faglig etisk forsvarlig å iverksette screening. Sykdommen bør ha en høy forekomst i befolkningen, selve undersøkelsen bør være forbundet med relativt lav risiko for de undersøkte og det må ligge stor behandlingsgevinst i tidlig oppdagelse av sykdommen. Brystkreft og mammografi fyller disse kriteriene, og til tross for årelang storsatsing på å finne fram til effektiv behandling, er det fortsatt tidlig oppdagelse som er hoved kriteriet for god prognose.