Mammografiprogrammet: Resultater fra prosessindikatorer 2006-2013/14

Denne rapporten er skrevet som en del av kvalitetssikringen i det offentlige mammografiscreeningprogrammet i Norge (Mammografiprogrammet). Målgruppen er primært faggruppene som arbeider i programmet, men annet helsepersonell, politikere og beslutningstakere kan også ha glede av å lese den.

Denne rapporten er skrevet som en del av kvalitetssikringen i det offentlige mammografiscreeningprogrammet i Norge (Mammografiprogrammet). Målgruppen er primært faggruppene som arbeider i programmet, men annet helsepersonell, politikere og beslutningstakere kan også ha glede av å lese den. Rapporten inneholder noe fag- terminologi og screeningspesifikke tabeller og figurer som kan by på utfordringer for utenforstående. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med Mammografiseksjonen på Kreftregisteret ved behov for forklaringer, utdypninger og fortolkninger.


Målsettingen med rapporten er å presentere samlede resultater for grunnleggende kvalitetssikringsparametre som registreres, måles og vurderes regelmessig i programmet, etter fylkesområder, tid og alder. Kvinnenes oppmøte- mønster i Mammografiprogrammet er av betydning for resultatene. Resultatene presenteres derfor etter screening- historie, prevalent (første) og subsekvent (påfølgende) screeningundersøkelse. Resultatene blir diskutert i forhold til retningslinjene i «European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis» og Mammografiprogrammets kvalitetsmanual.


Uttrekk av data til rapporten ble gjort i mars 2015. Databasene som er benyttet er «bevegelige». Det vil si at innholdet og komplettheten kan endres over tid. Senere uttrekk fra de samme databasene vil derfor høyst sannsynlig ikke gi eksakt samme resultater som i denne rapporten. Fortolkninger av resultatene i rapporten representerer våre oppfatninger i dag. Vi forbeholder oss retten til å kunne endre holdninger og tolkninger av resultatene.


De brystdiagnostiske sentrene har tilgang til egne data. Egenkontroll er en viktig del av virksomheten, samtidig som det er nyttig å se egne resultater i forhold til resultater fra andre fylkesområder, med tanke på kvalitetsindikatorene, og som en del av den nasjonale  kvalitetssikringen.  Vi håper rapporten  kan bidra til å øke kunnskapsnivået om mammografiscreening generelt, om virksomheten ved de brystdiagnostiske sentrene og om Mammografi- programmet. Vi ønsker også at rapporten skal føre til diskusjoner og engasjement slik at programmet blir bedre.