Mammografiprogrammet 25 år

Rapporten beskriver Mammografiprogrammet per 2022, oppsummerer 25 års resultater med hovedvekt på de siste fem årene, og presenterer en visjonær modell for hvordan et framtidig screeningprogram for brystkreft kan se ut.
Sist oppdatert:

Rapporten utgis som en del av Mammografiprogrammets 25-årsjubileum, og er en fortsettelse av 20-årsrapporten fra Mammografiprogrammet som ble utgitt i 2017.

Rapporten presenterer resultater fra 25 års screeningvirksomhet (1996-2021), med hovedvekt på de siste fem årene. Rapporten presenterer også kort dagens screeningprogram, og pågående og utførte prosjekter de siste fem årene. Det siste kapittelet er viet en beskrivelse av hvordan et framtidig screeningprogram for brystkreft ideelt sett kunne sett ut.

Fra rapporten kommer det blant annet fram at 5 900 000 invitasjoner til over 1 100 000 kvinner er sendt ut i løpet av programmets 25-årige historie. Årlig antall inviterte kvinner har steget fra 228 546 i 2005, da Mammografiprogrammet ble landsdekkende, til 321 313 i 2021. 

Oppmøtet for hele 25-årsperioden er om lag 76%. Om lag 90 000 kvinner har fått ti invitasjoner, og over 50% av disse har møtt alle ti gangene. 

Andel kvinner som innkalles til tilleggsundersøkelser har for hele perioden ligget på mellom 3 og 4% av de møtte. 

I perioden 1996 til og med 2021 er 25 400 brystkrefttilfeller påvist gjennom screening i Mammografiprogrammet, av disse er om lag 4 600 forstadier til brystkreft (ductalt carcinoma in situ; DCIS). Dette tilsvarer mellom 5 og 6 tilfeller av brystkreft og DCIS per 1000 kvinner som har blitt screenet.

I perioden 1996-2019 ble det oppdaget om lag 7 100 tilfeller av intervallkreft, altså brystkreft som oppdages i perioden mellom to screeningundersøkelser. Dette utgjør om lag 22% av brystkrefttilfellene i Mammografiprogrammet.

Oppsummert viser rapporten stabile resultater som ligger innenfor kvalitetskravene i norske og europeiske retningslinjer for mammografiscreening.