Cancer in Norway 2005

Kreftregisteret har publisert rapporten Cancer in Norway 2005. I denne finnes de viktigste tallene for forekomst, overlevelse og dødelighet av de ulike kreftsykdommene her i landet. Totalt fikk 12 706 menn og 11 522 kvinner kreft i Norge i 2005.

Tekst: Børge Sildnes

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn, med 3631 tilfeller i 2005. Brystkreft dominerer hos kvinnene - 2780 tilfeller ble observert dette året.

Årlig dør om lag 10 500 nordmenn av kreft, men 55,6 prosent av mennene og 62,2 prosent av kvinnene er fortsatt i live fem år etter at de fikk sin kreftdiagnose.

Cancer in Norway 2005 er annerledes i både form og innhold enn de foregående rapportene. Kreftregisterets nye designprofil er tatt i bruk, og rapporten er kun på engelsk. Noen tabeller og grafer finnes kun på Kreftregisterets nettsider - og ikke i papirutgaven. Dessuten deles dataene nå inn etter diagnosekodene ICD-10 i stedet for ICD-7.

Cancer in Norway-rapportene vil heretter inneholde et spesialemne, som vil variere fra år til år; I 2005-utgaven finner vi fremskrivinger av kreftforekomst i norske helseregioner for 2010-2020.

Grafiske beskrivelser av forekomst og overlevelse for utvalgte kreftsykdommer (tidligere Del 3) er nå utelatt fra papirrapporten. Det samme gjelder tabellene over fylkesvis forekomst. Disse kan imidlertid lastes ned i pdf-versjoner (se høyre spalte).