Årsrapport 2008: - Vil satse på kvalitetsregistrene

"I tider der helsevesenet er inne i særlig store forandringer, er det ikke bare pasientene som ønsker å vite hva beste praksis er og om den utøves i alle avdelinger som diagnostiserer og behandler kreft," skriver direktør Frøydis Langmark i forordet til Kreftregisterets årsrapport for 2008. Hun mener kvalitetsregistre for de ulike krefttypene kan gi mange svar, hvis de økonomiske forutsetningene er til stede.

"I tider der helsevesenet er inne i særlig store forandringer, er det ikke bare pasientene som ønsker å vite hva beste praksis er og om den utøves i alle avdelinger som diagnostiserer og behandler kreft," skriver direktør Frøydis Langmark i forordet til Kreftregisterets årsrapport for 2008.

Særlig sentralt står behovet for kunnskap om dette når man skal velge om ny og kostbar teknologi skal erstatte gammel. I tillegg til å dreie seg om forhåpentligvis mer presis diagnose og enda bedre overlevelsesmuligheter, dreier spørsmålene seg også om livskvalitet og langtidsbivirkninger – ikke minst i lys av det økende antall langtidsoverlevere.

Sykdomsregisteret Kreftregisteret har derfor satset på høy kompetanse og kvalitet i et ”vugge til grav” konsept – et forløpskonsept. Vi ønsker å videreutvikle årsaksforskningen, også med forankring i Janusbanken, være ledende i screeningforskningen og sentral i kvalitetsovervåkingen av klinikken på kreftområdet.

Vi har derfor siden 1985 hatt som målsetting å etablere organrelaterte spesialregistre for hver kreftform. I disse ønsker vi å følge hver kreftpasient fra diagnose gjennom alle sykdomsrelaterte hendelser til død. Målet er å etablere i alt 25 slike spesialregistre.

Kreftregisterets tverrfaglige stab på om lag 150 personer danner den faglige forutsetning sammen med en økende ”gullgruve” av kvalitetssikrede data som intet land og intet kreftregister har maken til. Dette fremgår også av årsrapportens informasjoner.

Vi håper derfor at vi vil bli gitt tilstrekkelig økonomisk grunnlag for å innfri mål og forventninger når grunnlaget er så godt.

Frøydis Langmark (utdrag fra forordet i årsrapporten)