Kvalitetsmanual

Det offentlige Mammografiprogrammet bygger sin virksomhet på Kvalitetsmanual for Mammografiprogrammet.

Kvalitetsmanualen er utarbeidet av medlemmer av Nasjonal rådgivningsgruppe, representanter fra faggruppene i programmet og sekretariatet ved Kreftregisteret. Kvalitetsindikatorene i manualen er basert på indikatorer definert i den europeiske manualen utgitt av EU: European guidelines for quality assurance in mammography screening and diagnosis.

Status for Kvalitetsmanualen per januar 2018:
Kvalitetsmanualen ble utgitt i 2003. Deler av manualen kan derfor ikke betraktes som retningsgivende, da innholdet ikke er tilpasset dagens organisering av det norske helsevesenet, tilhørende lovverk eller kunnskap om brystkreft og mammografiscreening. Dette gjelder spesielt kapittel 1 og 2, deler av kapittel 3, samt kapittel 12.  

Kvalitetsmanualen er under revisjon. Som del av dette arbeidet ble revidert utgave av kapittel 7 godkjent i januar 2018, og foreligger som selvstendig dokument under.

Vær også oppmerksom på at kapittel 5,  10 og 11 er reviderte fra tidligere, og at også disse foreligger som selvstendige dokumenter under.

De reviderte kapitlene skal benyttes fremfor 2003-utgaven.

Reviderte kapittel som skal benyttes

Kaptittel 5:  Retningslinjer for radiografer. Denne delmanualen er godkjent av Nasjonal rådgivningsgruppe og erstatter Kvalitetsmanualens kapittel 5. Delmanualen gir retningslinjer og tips for radiograffaglig arbeid i Mammografiprogrammet. 

Kapittel 7: Retningslinjer for patologer. Denne delmanualen er godkjent av Styringsgruppen for Mammografiprogrammet og erstatter Kvalitetsmanualens kapittel 7. Delmanualen gir retningslinjer og tips for patologenes arbeid i Mammografiprogrammet.

Kapittel 10 (supplement): Teknisk kvalitetskontroll – konstanskontroller for digitale mammografisystemer (StrålevernRapport 2009:5).

Denne rapporten er godkjent av Nasjonal Rådgivningsgruppe, og er et supplement til Kvalitetsmanualens kapittel 10. Den skal følges for konstanskontroll av digitalt utstyr i Mammografiprogrammet.

Kapittel 11: Teknisk kvalitetskontroll - statuskontroller for digitale mammografisystemer (StrålevernRapport 2010:8).

Denne rapporten er godkjent av Nasjonal rådgivningsgruppe og inneholder prosedyrer for første og årlige statuskontroller av mammografiutstyr i Mammografiprogrammet. Den erstatter kapittel 11 i utgaven fra 2003.

Siden er sist oppdatert 6.2.18