MELANOM

Norge er på verdenstoppen i forekomst av melanom (føflekkreft). Det har vært en kraftig økning hos både kvinner og menn, og i 2017 fikk 2222 personer diagnosen melanom i Norge.

Sist oppdatert: 30.07.2019

Melanom er den alvorligste formen for hudkreft. Den utvikles fra de pigmentdannende celler i huden. Melanom oppstår vanligvis i huden. I sjeldne tilfeller kan melanom forekomme i øye og slimhinner (vagina, hals). 

Antallet melanomtilfeller har økt kraftig i befolkninger med lys hudtype, og forekomsten i Norge er blant de høyeste i verden.

 

                                         Forekomst etter kjønn og fylke i Norge

Figuren viser forekomsten for hhv. kvinner og menn etter bostedsfylke i perioden 2013–2017. Fylkene er gradert etter farge, hvor den mørkeste fargen i begge kartene angir den høyeste forekomsten, og den lyseste fargen angir den laveste forekomsten. Forekomsten i sør er mer enn dobbelt så høy som i nord. Dette samsvarer med forskjeller i ultrafiolett (UV) stråling og klima mellom landsdelene. Siden år 2000 ser vi sterk økning i vest- og i midt-Norge, som sannsynlig forklares av økt reising til sol-destinasjoner.

Risikofaktorer

Årsaken til melanom er i all hovedsak eksponering for UV-stråling fra sol og solarium. Den sterke økningen i forekomst skyldes sannsynligvis endring i solvaner, særlig blant menn i aldersgruppen over 50 år.

Særlig stor risiko har de med lys hud og blondt eller rødt hår og de med store eller mange føflekker. I tillegg kan andre faktorer (f.eks. overvekt, bruk av enkelte legemidler) også spille en rolle.

Noen familier synes å være arvelig disponert for hudkreft. Disse kan be om genetisk utredning og spesiell oppfølging.

Les mer om årsaker til melanom på helsenorge.no

Nye tilfeller

1055 kvinner og 1167 menn fikk melanom i Norge i 2017. Antall tilfeller per 100.000 er nå 37 for kvinner og 42 for menn. Tidligere hadde kvinner høyere forekomst av melanom enn menn, nå er det imidlertid omvendt.

Aldersfordeling

Median alder for melanom er 65 år for begge kjønn, dvs. at halvparten av alle som får diagnosen er henholdsvis under og over 65 år. Før 50 års-alder har kvinner høyere forekomst enn menn, etter 50 års-alder har menn høyere forekomst enn kvinner.

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse etter melanom er høy (90,1 % for kvinner og 83,7 % for menn), fordi de fleste tilfellene oppdages på et tidlig stadium (lokal sykdom). Mens tilfeller oppdaget i et avansert stadium (med spredning) har dårlig overlevelse. 

De fleste som diagnostiseres sent er menn, og fem års relativ overlevelse i perioden 2008-2012 var 14,4 %. Fem års relativ overlevelse for disse pasientene har økt de siste årene, men det er for tidlig å konkludere med at overlevelsen for melanom med spredning har økt. Med innføring av de nye medikamentelle behandlingene vil det forventes økt overlevelse i gruppen som har påvist spredning.

Kvinner som diagnostiseres med spredning, har bedre fem års overlevelse enn menn (23,6 % i perioden 2008-2012).

Overlevere med melanom (føflekkreft)

Ved utgangen av 2017 var det 25936 menn og kvinner i Norge som enten har eller har hatt melanom. Dette er en økning på mer enn 9000 i løpet av ti år.

Antall dødsfall

Melanom er en alvorlig og aggressiv kreftform, og for andelen pasienter med spredning på diagnosetidspunktet (10 %), er overlevelsen dårlig (16,1 % for menn og 34,8 for kvinner). I 2017 døde 124 kvinner og 160 menn døde av melanom.

Utvikling over tid

Antallet tilfeller av melanom øker over hele verden. I 2017 fikk 2222 nordmenn denne kreftformen. Dette er 20 ganger så mange tilfeller som på 1950-tallet.

Blant både menn og kvinner er dette den kreftformen som forekommer nest hyppigst i aldersgruppen 25-49 år. Det er imidlertid i aldersgrupper over 50 år vi ser den største økningen og høyeste forekomsten, særlig blant menn.

Figuren viser forekomst av melanom (i hud) i perioden 1988–2017 for aldersgruppene 0–29, 30–49, 50–59, 60–69 og 70+. På 2000-tallet melanom den kreftformen med størst økning i forekomst.

Nasjonalt register for melanom

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom (Melanomregisteret) har eksistert siden 2008 og fikk nasjonal status 2013. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og Melanomregisteret er et integrert register i Kreftregisteret. 

Melanomregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med melanom. Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter. 

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for melanom her

Melanomregisteret og Norsk melanom gruppe (NMG) oppfordrer alle institusjoner som behandler melanom til å bruke dataene i årsrapporten til kvalitetsforbedring, og registerets referansegruppe vurderer flere konkrete tiltak for klinisk kvalitetsforbedring.

Det har skjedd flere endringer og fremskritt innen utredning og behandling av melanom de siste årene. Ett eksempel er utviklingen i onkologisk behandling av pasientene med spredning. Dette inkluderer strålebehandling, medikamentell behandling og kombinasjoner av disse. På bakgrunn av endringene i behandling, er det også gjort store endringer i oppfølgningen av melanom-pasientene.

Dessverre er dataene i Melanomregisteret fortsatt ikke tilstrekkelige til å gjøre en god evaluering av de kliniske tiltakene. Dette er et fokusområde for registeret i årene fremover. 

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for melanom her

Enkelt å forebygge melanom

Melanom kan forebygges. Det viktigste tiltaket er å unngå å bli solbrent, ta pauser fra sola når den er på det sterkeste og bruke klær og solkrem med høy faktor som beskyttelse. Å bli solbrent i solarium er like uheldig som å bli brent utendørs.

Risikoen for melanom øker særlig for de som begynner å bruke solarium i ung alder. Myndighetene har innført 18 års grense for solarium i Norge, men solariebruk frarådes for alle aldresgrupper. 

Les om symptomer og forebygging av melanom på kreftforeningen.no

Les mer om forebygging av kreft - alle krefttyper

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få melanom

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen

Få mer informasjon om kreftlinjen på kreftforeningen.no

Nyttige linker

Les om melanom på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med melanom

Melanoma of the skin on the National Cancer Institute website