Tykk- og endetarmskreft

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. 4 332 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2017.

Sist oppdatert:  29.10.2018

Samtidig som forekomsten øker, lever mange flere av de som får tykk- og endtarmskreft lenger. Mens 5 års relativ overlevelse lå på rundt 30 prosent på 1970-tallet, er det tilsvarende tallet nå på over 60 prosent.

Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har mer enn fordoblet seg etter krigen både hos kvinner og menn, men for endetarmskreft har forekomsten flatet ut siden 1990-tallet. I 2017 var det var en overvekt av menn som fikk endetarmskreft. 

Ny behandling fører til høyere overlevelse

Det nye kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft har dokumentert at bedret kirurgisk behandling har gitt et vesentlig bidrag til bedret overlevelse for endetarmspasiente de siste tiårene. Dette har ført til at antallet som får tilbakefall til bekkenet er redusert fra rundt 30 prosent til under 10 prosent.

Livsstil kan forebygge tykk- og endetarmskreft

Forskerne har ikke med sikkerhet kunnet fastslå noen hovedårsak bak økningen av tarmkreft. En del av forklaringen er, som for mange andre kreftsykdommer; Kreft rammer i hovedsak eldre og at andelen eldre i den norske befolkningen har økt kraftig.    

Det er imidlertid også indikasjoner på at tykk- og endetarmskreft skyldes livsstil og at noe forekomst kan forebygges ved redusert alkoholforbruk, sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet. 

Videre er det også et økt fokus på sammenheng mellom HPV-smitte og  økning av en rekke kreftformer, herunder endetarmskreft. En regner også med at en liten andel av tilfellene skyldes arv.

Screening kan redusere forekomst av tykk- og endetarmskreft

Mange tilfeller av tarmkreft utvikler seg via forstadier via polypper i tarmen. Ved å finne og fjerne de mest alvorlige forstadiene kan en redusere risiko for at alvorlig kreftsykdom kan utvikle seg. Screening med koloskopi for forebygging av tykk- og endetarmskreft er etablert i USA og flere europeiske land. 
  
Kreftregisteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et nasjonalt program for screening mot tykk- og endetarmkreft fra 2019.

Les mer om Tarmscreening her

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få tykk- og endetarmskreft

Nasjonal kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007 ved at Rectumcancer-registeret (eget register for endetarmskreft som startet opp i 1993) ble utvidet til også å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.
Les mer om Nasjonalt kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft her

Årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft her

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen

Få mer informasjon om Kreftlinjen på kreftforeningen.no

Nyttige linker

Les om tykk- og endetarmskreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med tykk- og endetarmskreft

Colon and Rectal Cancer information on the National Cancer Institute website