Tykk- og endetarmskreft

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. 4332 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2017.

Sist oppdatert:  08.08.2019

Samtidig som forekomsten øker, lever mange flere av de som får tykk- og endtarmskreft lenger.

Mens 5 års relativ overlevelse lå på rundt 30 prosent på 1970-tallet, er det tilsvarende tallet nå på over 60 prosent.

Risikofaktorer

Forskere har ikke med sikkerhet kunnet fastslå noen hovedårsak bak økningen av tarmkreft. En del av forklaringen er, som for mange andre kreftsykdommer; kreft rammer i hovedsak eldre og at andelen eldre i den norske befolkningen har økt kraftig.

Det er imidlertid også indikasjoner på at tykk- og endetarmskreft skyldes livsstil og at noe forekomst kan forebygges ved redusert alkoholforbruk, sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet.

Videre er det også et økt fokus på sammenheng mellom HPV-smitte og økning av en rekke kreftformer, herunder endetarmskreft. En regner også med at en liten andel av tilfellene skyldes arv.

Nye tilfeller

1549 kvinner og 1458 menn fikk tykktarmskreft i Norge i 2017. Antallet tilfeller per 100.000 personer, ligger nå på opp mot 54 for kvinner og 59 for menn.

For endetarmskreft er antallet nye tilfeller 530 kvinner og 237 menn. Antallet tilfeller per 100.000 personer, ligger nå på 20 for kvinner og 33 for menn.

Aldersfordeling

Median alder for tykk- og endetarmskreft er for begge kjønn er 73 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 73 år. 

Tykktarmskreft er den vanligste kreftformen blant kvinner over 70 år, mens det er den tredje vanligste kreftformen blant eldre menn. Over halvparten av pasientene er 70 år eller mer ved diagnose. Median alder for menn er 72 år, mens for kvinner er den 74 år.

Kjønn og alder - tykktarmskreft

 

 

Overlevelse

Andelen pasienter som overlever tykk- og endetarmskreft holder seg stabilt og indikerer at behandlingen for tykk- og endetarmskreft er god. 5 års relativ overlevelse er for tykkarmskeft 68 % for kvinner og 64 % for menn, for endetarmskreft er overlevelsen 69 % for begge kjønn.

Overlevere med tykk- og endetarmskreft

Årlig får mer enn 3000 menn og kvinner tykktarmskreft. Antall personer som har eller har hatt tykktarmskreft og som er i live, har økt betydelig og var i 2017 mer enn 22000 personer.

Antallet personer som har eller har hatt endetarmskreft har økt med 25 % gjennom perioden og var i 2017 i overkant av 12000.

Antall dødsfall

Antall nye tilfeller og antall døde av endetarmskreft har vært relativt stabil de siste årene. 828 menn og 793 kvinner døde av tykk- og endetarmskreft i 2017.

Utvikling over tid

Antallet tilfeller av tykk- og endetarmskreft har mer enn fordoblet seg etter krigen både hos kvinner og menn, men for endetarmskreft har forekomsten flatet ut siden 1990-tallet. I 2017 var det var en overvekt av menn som fikk endetarmskreft. 

Forekomst per 100 000- tykktarmskreft

   

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft har eksistert siden 2007. Rectumcancerregisteret (eget register for endetarmskreft med oppstart i 1993) ble utvidet til også å inneholde tykktarmskreft. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig.
Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft her

Formålet med årsrapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft er å dokumentere utredning og behandling av tykk- og endetarmskreft og resultater i form av komplikasjoner, tilbakefall og overlevelse, både på nasjonalt nivå og på sykehusnivå

For å kunne optimalisere pasientens behandling har undersøkelse av biomarkører blitt stadig viktigere. Kvalitetsregisteret har siden 2015 samlet inn og registrert data for viktige biomarkører innen tykk- og endetarmkreft og presenterer i 2017 for første gang resultater for dette. Resultatene viser at andelen pasienter som får utført disse undersøkelsene er økende.

Registeret har dokumentert at bedret kirurgisk behandling har gitt et vesentlig bidrag til bedret overlevelse for pasienter med endetarmskreft de siste tiårene. Dette har ført til at antallet som får tilbakefall til bekkenet er redusert fra rundt 30 prosent til under 10 prosent.
Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft her

Screening kan redusere forekomst av tykk- og endetarmskreft

Mange tilfeller av tarmkreft utvikler seg via forstadier via polypper i tarmen. Ved å finne og fjerne de mest alvorlige forstadiene kan en redusere risiko for at alvorlig kreftsykdom kan utvikle seg. Screening med koloskopi for forebygging av tykk- og endetarmskreft er etablert i USA og flere europeiske land. 
  
Kreftregisteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et nasjonalt program for screening mot tykk- og endetarmkreft fra 2019.

Les mer om Tarmscreening her

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få tykk- og endetarmskreft

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen

Få mer informasjon om Kreftlinjen på kreftforeningen.no

Nyttige linker

Les om tykk- og endetarmskreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med tykk- og endetarmskreft

Colon and Rectal Cancer information on the National Cancer Institute website