Prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og nær 5000 menn får denne diagnosen årlig.

Sist oppdatert: 05.08.2019

Sykdommen rammer primært eldre menn, og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen.

Prostatakreft sto for nærmere 1 av 3 nye krefttilfeller blant menn i 2017. Omlag 1 av 7 menn vil få påvist prostatakreft før 75 års alder.

 

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av prostatakreft i perioden 1965-2017.

Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2017 som på 1950-tallet og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Det høye antallet har imidlertid som hovedårsak at vi lever lengre enn tidligere. Prostatakreft er først og fremst en sykdom som rammer eldre, og nesten halvparten av alle tilfellene oppstår blant menn over 74 år. Andelen i befolkningen av denne aldersgruppen blir stadig større.

Risikofaktorer

Årsaken til prostatakreft er ikke kjent. Det antas at arv spiller en rolle i opptil 10 % av tilfellene, og det er større risiko for å få sykdommen hvis flere familiemedlemmer (bror, far, farfar) har eller har hatt sykdommen. Dette gjelder særlig hvis slektningene har blitt syke i forholdsvis ung alder (før 65–70 år).
 
Videre vet man at vestlig levesett har noe betydning. Kroppsfett er den enkeltfaktoren som har vist klarest sammenheng med økt risiko for avansert prostatakreft. I tillegg har høye menn høyere risiko enn lave. Det er imidlertid ingen kostholdsfaktorer som har vist å ha en sterk sammenheng med risikoen for denne kreftformen.
 
Kjønnshormoner (androgener) er i seg selv ikke kreftfremkallende, men kan tenkes å ha en betydning.  

Nye tilfeller

4983 menn fikk prostatakreft i Norge i 2017. Antall tilfeller per 100.000 personer er 204. 

Nesten halvparten av alle tilfellene, 45,1 %, oppdages i et tidlig, lokalisert stadium, mens 26,3 % får oppdaget kreften i et lokalisert stadium og 6,7 % har fjernspredning ved diagnose. I tillegg har 21,9 % ukjent stadium ved diagnose.

Aldersfordeling

Median alder for prostatakreft er 69 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 69 år.

 

Forekomst av prostatakreft, aldersgruppert

Overlevelse

Fem års relativ overlevelse av prostatakreft er høy (93,9 %). Det tilsvarende tallet var litt over 50 prosent tidlig på 1970-tallet.

Menn som får påvist prostatakreft i et tidlig stadium har bedre fem års relativ overlevelse sammenlignet med menn uten prostatakreft (101,8 %). Dette kan ha sammenheng med at disse mennene har mer jevnlig helsesjekk, og bedre helse enn den generelle befolkningen.

Fem års relativ overlevelse for menn som får påvist prostatakreft uten fjernspredning er 9,3 %, mens relativ overlevelse for de med fjernspredning er betydelig lavere, 36,8 %. 

Overlevere med prostatakreft

Den stadige økningen i levealder hos menn har ført til en kraftig økning i antallet menn som har eller har hatt prostatakreft. Antallet er doblet på ti år fra 25910 ved utgangen av 2007 til 49722 per 31.12.2017.

Les mer om prostatakreft på helsenorge.no

Antall dødsfall

934 menn døde av prostatakreft i Norge i 2017.

Utvikling over tid

Fra første halvdel av 1990-tallet og fram til midten av 2000-tallet har det vært en kraftig økning av prostatakreft i alle aldersgrupper. Fra midten av 1990-tallet har det vært en nedgang i dødeligheten av prostatakreft. Antallet menn som lever med prostatakreft har doblet seg i løpet av de siste 10 årene.

Loading...

Loading...

 

Noe av økningen de siste årene kan tilskrives testing for Prostataspesifikt Antigen (PSA). Denne testen, og medfølgende vevsprøvetakning, har ført til at det diagnostiseres flere tilfeller av prostatakreft som tidligere ikke ville ha blitt påvist.

Faktorer som alder, arv, hormoner, miljø og livsstil ser ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen. For å forebygge sykdommen anbefales menn å følge de generelle råd for kosthold, fysisk aktivitet og tobakksbruk.

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få prostatakreft

Les mer om forbygging av kreft - alle kreftformer

Les mer om symptomer og risikofaktorer på helsenorge.no

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 

Prostatakreftregisteret fikk nasjonal status 2009, og har data fra og med 2004. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret. Formålet med kvalitetsregisteret er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med prostatakreft.
Les mer om Nasjonalt register for prostatakreft

Kvalitetsregisteret samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Eksempler på effekt av kvalitetsregisteret er hovedfunn fra Prostataregisterets siste årsrapport (2017):
 
  • Stadig lavere PSA-verdi ved diagnose
  • Færre pasienter med lavrisikokreft behandles med kirurgi eller strålebehandling
  • Reseksjonsrand: Vesentlige forbedring i resultatene for enkeltforetak sammenlignet med fjoråret
Tallene tyder på uformell PSA-screening, som gjør at man kan oppdage prostatakreft i tidlig fase. I tillegg viser resultatene at 76 % av andelen høyrisikopasienter ble radikalt behandlet; 11 av 12 sykehus følger anbefaling om å utføre minimum 50 prostatektomier årlig.

Last ned årsrapporter for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Pasientrapporterte resultater

Mange som har blitt behandlet for kreft, får bivirkninger. Noen bivirkninger er så plagsomme at de påvirker livskvaliteten. Det ble satt igang en pilotstudie i 2017, "Livet etter prostatakreft", i regi av Kreftregisteret og med prosjektmidler fra Movemberstiftelsen. Målet med pilotstudien er å finne konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for prostatakreftpasienter.
 
Alle menn som blir diagnostisert med prostatakreft i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019, inviteres til å delta i en spørreundersøkelse. En kontrollgruppe bestående av menn som verken har eller har hatt prostatakreft, inviteres også til å delta i undersøkelsen.
 
Resultater vil publiseres i årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. I tillegg publiseres artikler i faglige tidsskrift.

Mer om pasientrapporterte resultater her

 

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen.
Få mer informasjon om Kreftlinjen på kreftforeningen.no

Nyttige linker

Last ned eller bestill brosjyre om PSA - Prostataspesifikt Antigen på helsedirektoratet.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med prostatakreft

Prostatakreftforeningen

Fakta om prostatakreft - Kreftforeningen

Prostate cancer on National Cancer Institute website