Prostatakreft

4 983 norske menn fikk prostatakreft i 2017. Denne kreftformen er den som rammer flest menn og flest totalt i Norge.

 Sist oppdatert: 04.06.2019

Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn. Sykdommen rammer primært eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. 

Prostatakreft stod for nærmere 1 av 3 nye krefttilfeller blant menn i 2017. Omlag 1 av 7 menn vil få påvist prostatakreft ved 75 års alder.

En firedobling i forekomst av prostatakreft på 60 år 

Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2017 som på 1950-tallet og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Det høye antallet har imidlertid som hovedårsak at vi lever lengre enn tidligere. Prostatakreft er først og fremst en sykdom som rammer eldre, og nesten halvparten av alle tilfellene oppstår blant menn over 74 år. Andelen i befolkningen av denne aldersgruppen blir stadig større.

Figur: Trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av prostatakreft i perioden 1965-2017.

Noe av økningen de siste årene kan tilskrives testing for Prostatspesifikt Antigen (PSA). Denne testen, og medfølgende vevsprøvetakning, har ført til at det diagnostiseres flere tilfeller av prostatakreft som tidligere ikke ville ha blitt påvist.

Faktorer som alder, arv, hormoner, miljø og livsstil ser ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen. For å forebygge sykdommen anbefales menn å følge de generelle råd for kosthold, fysisk aktivitet og tobakksbruk.

Dobling av antallet menn som har eller har hatt prostatakreft på 10 år

Flere og flere lever lenger med og dør med, snarere av sin prostatakreft. 5 års relativ overlevelse er nå i underkant av 94 prosent, mens det tilsvarende tallet var litt over 50 prosent tidlig på 1970-tallet.

Den stadige økningen i levealder hos menn har ført til en kraftig økning i antallet menn som har eller har hatt prostatakreft. Antallet er doblet på ti år fra 25.910 ved utgangen av 2007 til 49.722 per 31.12.2017.

Les mer om prostatakreft på helsenorge.no

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få prostatakreft

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 

Prostatakreftregisteret fikk nasjonal status 2009, og har data fra og med 2004. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og jobber sammen med fagmiljøet for å utvikle registeret. Formålet med kvalitetsregisteret er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med prostatakreft.
Les mer om Nasjonalt register for prostatakreft

Kvalitetsregistrene samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Eksempler på effekt av kvalitetsregisteret er hovedfunn fra Prostataregisterets siste årsrapport (2017):
 
  • Stadig lavere PSA-verdi ved diagnose
  • Færre pasienter med lavrisikokreft behandles med kirurgi eller strålebehandling
  • Reseksjonsrand: Vesentlige forbedring i resultatene for enkeltforetak sammenlignet med fjoråret
Tallene tyder på uformell PSA-screening, som gjør at man kan oppdage prostatakreft i tidlig fase. I tillegg viser resultatene at 76 % av andelen høyrisikopasienter ble radikalt behandlet; 11 av 12 sykehus følger anbefaling om å utføre minimum 50 prostatektomier årlig.

Last ned årsrapporter for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

Pasientrapporterte resultater

Mange som har blitt behandlet for kreft, får bivirkninger. Noen bivirkninger er så plagsomme at de påvirker livskvaliteten. Det ble satt igang en pilotstudie i 2017, "Livet etter prostatakreft", i regi av Kreftregisteret og med prosjektmidler fra Movemberstiftelsen. Målet med pilotstudien er å finne konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for prostatakreftpasienter.
 
Alle menn som blir diagnostisert med prostatakreft i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019, inviteres til å delta i en spørreundersøkelse. En kontrollgruppe bestående av menn som verken har eller har hatt prostatakreft, inviteres også til å delta i undersøkelsen.
 
Resultater vil publiseres i årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. I tillegg publiseres artikler i faglige tidsskrift.

Mer om pasientrapporterte resultater her

 

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen.
Få mer informasjon om Kreftlinjen på kreftforeningen.no

Nyttige linker

Last ned eller bestill brosjyre om PSA - Prostataspesifikt Antigen på helsedirektoratet.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med prostatakreft

Prostatakreftforeningen

Prostate cancer on National Cancer Institute website