Lungekreft

3 214 personer fikk lungekreft i Norge i 2017. Dette er det høyeste antallet tilfeller Kreftregisteret noen gang har registrert, og økningen blant kvinner gir særlig grunn til bekymring.

Sist oppdatert: 04.06.2019

Lungekreft er en av de kreftformene det er enklest å forebygge. Dette fordi 8 av 10 tilfeller skyldes bruk av tobakk. Fremdeles er antall lungekrefttilfeller høyt, selv om røykingen går ned på nasjonalt nivå. Det er altså fortsatt for mange som som holder tobakksforbruket og risikoen oppe.

Den som kutter røyken, vil fortsatt dra med seg en viss risiko, men unngår den betydelige risikoen som bygger seg opp ved fortsatt røyking.

Det er grunn til å tro at antall lungekrefttilfeller vil synke i tiden framover, men det skjer ikke uten innsats. For at det skal skje raskt, haster det med røykeslutt for enda flere av dem som har passert 40, 50 og 60 år. 

Risikoøkning for lungekreft etter alder

Lungekreft rammer mange og tar flest liv

Antall menn og kvinner som får lungekreft i Norge har økt kraftig i årene etter krigen.

Økningen har vært spesielt stor blant kvinner, med en tidobling av rapporterte antall tilfeller i 2017, sammenlignet med forekomsten på 1950-tallet. 

Også når vi tar hensyn til økningen i folketall og økning i andel eldre, ser vi en tidobling av ratene.

Utvikling lungekreftforekomst

Lungekreft er nå den enkeltstående kreftform som tar livet av flest mennesker i Norge. I 2017 sto lungekreft for i overkant av 20 prosent av dødsfallene av kreft her i landet.

Fremdeles dårlig prognose for de som får lungekreft

Prognosene for de som får lungekreft har vært nedslående helt siden 1950-tallet. Noe bedre har det blitt de seneste årene, 5 års relativ overlevelse har gått noe opp og lå i perioden 2013-2017 på 17,9 prosent for menn og 24,5 prosent for kvinner.

Prognosene er, som for andre kreftsykdommer, vesentlig bedre for de som diagnostiseres tidlig i sykdomsforløpet.

Årsaken til at så få overlever, er ofte at lungekreft oppdages sent og at mange kan derfor kun tilbys lindrende behandling. For det mindretallet som kan få kirurgisk, kurerende behandling eller strålebehandling er imidlertid overlevelsen betydelig bedre og det arbeides stadig for å bedre tilbudet ytterligere.

Røyking hovedårsak til lungekreft

Tobakksbruk står bak mesteparten av økningen i antall tilfeller av lungekreft. Lungekreft er derfor en av de kreftsykdommene som er enklest å forebygge, nemlig ved røykeslutt eller ved aldri å i det hele tatt begynne å røyke.   

Lungekreft er en sykdom som kan utvikle seg over lang tid, og som først og fremst rammer personer som røyker, eller har røykt tidligere. Det ventes derfor at antallet lungekrefttilfeller fortsatt vil være høyt en lang periode framover, til tross for at flere og flere, særlig i den yngre delen av befolkningen har valgt å være røykfrie eller har sluttet å røyke.

I geografiske områder der antallet røykere er lavest, for eksempel i Oslo, kan en allerede nå se en nedgang i antall krefttilfeller i forhold til områder med relativt flere røykere.

Radon som årsak til lungekreft

Et mindre antall tilfeller av lungekreft kan trolig tilskrives eksponering for radioaktiv radongass i berggrunnen i flere områder i Norge, og det antydes at dette tallet ligger rundt 300 tilfeller årlig. Risiko for lungekreft er spesielt høyt for røykere som også eksponeres for radongass, både fordi faktorene virker på hver sin måte, og fordi gassen knytter seg til partikler i tobakksrøyken.

Andre risikofaktorer for lungekreft

Stoffer som asbest regnes som risikofaktorer til utvikling av lungekreft, og spesielt for dem som i tillegg røyker. Andre risikofaktorer er nikkel- og kromeksponering, luftforurensing med blant annet dieseleksos, og passiv røyking. På nasjonalt plan regnes imidlertid radon og asbest som den viktigste ekstrabelastningen til utviklingen av lungekreft, i tillegg til røyking. 

 

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få lungekreft

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Siden 1993 har Kreftregisteret registrert utvidet informasjon for de som er operert for lungekreft. Fra 2013 har registeret for lungekreft hatt nasjonal status, og det samles inn opplysninger om alle tilfeller av lungekreft.
Les mer om Nasjonalt register for lungekreft

Kvalitetsregistrene samler inn data om utredning og behandling av pasientgruppen. Hensikten er å bruke dataene fra registeret for å illustrere praksis ute på sykehusene, som kan være til hjelp for å vurdere praksis på enkeltsykehus og for pasientgruppen som helhet.

Eksempler på effekt av kvalitetsregisteret er hovedfunn fra Lungekreftergisterets siste årsrapport (2017):

Andelen lungekreftpasienter som ble operert i 2017 var 21,9 % og andelen som ble behandlet i kurativ hensikt var på hele 38,5 %. Det er et svært godt resultat, og det er ikke kjent at andre land kan vise til en større andel kurativt behandlede pasienter. Rapporten viser også at stereotaktisk strålebehandling nå er etablert som en kurativt rettet behandling i hele Norge, slik at pasienter som anses å ha for stor risiko for å gjennomgå kirurgi nå kan få tilbud om kurativt rettet behandling.
Last ned årsrapporter for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende. Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftforeningens hjelpetelefon Kreftlinjen.
Få mer informasjon om Kreftlinjen på kreftforeningen.no.

Nyttige linker

Les om lungekreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med lungekreft 

Lungekreftforeningen

Lung cancer on National Cancer Institute website