Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3 589 kvinner fikk brystkreft i 2017.

Sist oppdatert: 29.10.2018

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene, og i 2017 var det omtrent dobbelt så mye brystkreft blant norske kvinner som i 1958.

Overlevelsen har imidlertid blitt gradvis bedre, og 9 av 10 kvinner som rammes er i live 5 år etter diagnosen.

Brystkreft rammer først og fremst kvinner, men også noen få menn. Årlig rammes mellom 10-20 menn og forekomsten i befolkningen har vært stabil de siste 50 årene.  

Ved utgangen av 2017 var det nesten 48.000 kvinner og menn som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft. Til tross for dette døde 623 kvinner og 6 menn av brystkreft i 2016.

Det finnes ingen entydige årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft.

Noe av økningen kan tilskrives Mammografiprogrammet, den organiserte screeningen mot brystkreft som tilbys norske kvinner mellom 50-69 år. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg. Dette bedrer høyst sannsynlig overlevelsen for de som rammes.

Det er imidlertid mye som tyder på at også livsstil kan øke faren for å få brystkreft. Endel tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet. 

Rundt 5 prosent av tilfellene skyldes antakeligvis arv.     

For de som rammes av denne sykdommen blir derfor utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen.

Ved siden av tidligere diagnostisering er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

9 av 10 kvinner lever 5 år etter diagnose

Andelen kvinner som er i live 5 år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig. På slutten av 1970 tallet var 5 års relativ overlevelse 73,4 prosent. Siste femårsperiode er overlevelsen økt til i overkant av 90 prosent. 

Figur: Trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av brystkreft blant kvinner i perioden 1965-2017.

Ved utgangen av 2076 var antallet brystkreft overlevere (det vil si de menn og kvinner som har, eller har hatt brystkreft) 47.568. Dette er en økning på over 14.000 personer siden utgangen av 2007.

Faktorer som spiller inn på risiko for brystkreft

  • Det er flere årsaker til brystkreft

     Les mer om årsaker til brystkreft og forebygging på helsenorge.no

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Brystkreftregisteret fikk nasjonal status 2013, men har registrert data siden 2009. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og det er opprettet en referansegruppe. 
Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft her

  • Årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft her

 

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende.

Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen.

Få mer informasjon om Kreftlinjen på kreftforeningen.no.

Nyttige linker

Les om brystkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

Brystkreftforeningen

Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Breast cancer on National Cancer Institute website