Organisering

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Oslo Universitetssykehus HF, med eget styre.

Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og er et av de eldste nasjonale kreftregistre i verden. Dette, kombinert med det unike personnummersystemet vi har i Norge, gjør at Kreftregisterets materiale, også i et internasjonalt perspektiv, er særdeles godt egnet til å etablere ny viten gjennom forskning og å spre kunnskap om kreftsykdom.

Kreftregisteret samarbeider med nivå II-etatene under Helse- og omsorgsdepartementet, med sykehus i alle helseregioner, forskningsmiljøer ved universitetene, Norges Forskningsråd, Den norske Kreftforening og en rekke andre helse- og forskningsinstitusjoner.

I tillegg deltar Kreftregisteret i flere nordiske og internasjonale organisasjoner og andre fora.

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Oslo universitetssykehus HF, med eget styre. Staben i Kreftregisteret består av cirka 150 personer (120 årsverk) og er organisert i tre fagavdelinger og en stabs-/støtteavdeling.

Fagavdelinger

Forskningsavdelingen ser på problemstillinger knyttet til arv, kosthold og hormoner, samt yrkesrelatert kreftsykdom og erstatningsspørsmål.

Registeravdelingen koder og registrerer kreftmeldinger. Avdelingen har også ansvar for spesialregistre av kreft, blant annet Kvalitetsregistrene.

Kvalitetssikring av hoveddatabasen som danner grunnlag for både forskning og informasjonsservice. Avdelingen har en kodeseksjon og egne forskningsprosjekter.

Registerinformatikkavdelingen utvikler, vedlikeholder og drifter IT-systemer for kreftregistre og screeningprogrammer.

Screeningprogrammer

Kreftregisteret har ansvaret for masseundersøkelsene Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, som har til hensikt å forebygge kreftdød ved å oppdage kreftsykdom eller forstadier til dette så tidlig som mulig.

Siden 2012 har Kreftregisteret også hatt sekretariatsfunksjon for et pilotprosjekt på screening for tarmkreft.

Kvalitetsregistre

Kreftregisterets kompetanse innen diagnostikk og behandling er stadig økende. Med bakgrunn i dette har Kreftregisteret, i samarbeid med det kliniske miljøet i Norge, de siste 20 årene målrettet utviklet nasjonale kvalitetsregistre for behandling av kreft.

Stabs- og støtteavdeling

Administrasjonsavdeling med personalfunksjon, økonomi og driftsoppgaver, kommunikasjonsenhet og seksjon for arkiv/dokumentasjon.

Alle krefttilfeller i Norge skal meldes inn til Kreftregisteret

Alle landets leger er pålagt ved lov å melde nye krefttilfeller til oss. Kreftsykdom skal meldes dersom det er mistanke om kreft selv om ikke sikker diagnose er stilt, eller om diagnose stilles for første gang ved obduksjon. Ved tvil om meldeplikt skal melding sendes. (Leger finner mer info og meldeskjema her.)