Høringssvar: Organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning

Kreftregisterets høringssvar i forbindelse med forslag om endringer i helselovgivningen.
Sist oppdatert:

Sommeren 2023 inviterte Helse- og omsorgsdepartementet til en høringsrunde om forlagene til endring i lov og forskrifter om den sentrale helseforvaltningen. 

Les mer hos Helse- og omsorgsdepartementet:
Høyring - forslag til endringar i helselovgivinga

Endringene får direkte følger for Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for e-helse, Kreftregisteret og Statens legemiddelverk.

I sitt høringssvar har Kreftregisteret pekt på ulike momenter og utfordringer ved forslagene, blant annet; 

  • Behov for tydeligere oppgavefordeling mellom Helsedirektoratet og FHI, der det bør spesifiseres at FHI skal ha ansvar for å utføre registeranalyser basert på lovbestemte helseregistre.
  • Dersom FHI skal rendyrkes som kunnskapsetat, så er det ikke forenelig med å samtidig ha myndighetsansvar for smittevern, herunder innkjøp av vaksiner.
  • Tilgang til helsedata må forenkles, og FHI må enkelt kunne sammenstille data og statistikk på tvers av helseregistre.

Les hele høringssvaret fra Kreftregisteret her:
Høringssvar: Forslag til endringar i helselovgivninga (organisatoriske endringar i
sentral helseforvaltning mv.)