Kreftregisteret som tilrettelegger for helsenæringen

Kreftregisteret har ulike former for samarbeid med industri og helsenæring.

Opprettet: 16.08.2019 

Kreftregisteret skal fremme og gi grunnlag for forskning på kreftsykdommens diagnoser, årsaker, naturlig forløp og behandlingseffekter. Tilrettelegging for at helsenæringen kan benytte dataene som Kreftregisteret forvalter er derfor viktig.

Først og fremst tilrettelegger vi ved å gjøre data og informasjon tilgjengelig via ulike kanaler.

En del av helsenæringens interesse omhandler behandling med legemidler og diagnostisering ved bruk av molekylære markører. For å øke kvaliteten (eksempelvis komplettheten av data om legemiddelbruk) har vi satt i gang prosjektet INSPIRE, i samarbeid med industrien og andre aktører.


I tillegg til at data gjøres tilgjengelig via ulike kanaler, så samarbeider Kreftregisteret med helsenæringen om konkrete forskningsprosjekter, både i form av oppdragsforskning og bidragsforskning. Enkelte av forskerne bidrar også i prosjekter drevet i regi av helsenæringen.

Pågående prosjekter med helsenæringen

Prosjekttittel

Kontaktperson

INSPIRE Lena Holmstrøm
LTFU2 (Langtidsoppfølging av deltagere vaksinert med HPV-vaksinen Gardasil) Thea E. Hetland Falkenthal
Helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med lokal, avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft Espen Enerly
Kvinners livstil og helse – Forskning på livstil, virus og kreft Ståle Nygård

 

Avsluttede prosjekter med helsenæringen

Prosjekttittel

Kontaktperson

LTFU1 (Langtidsoppfølging av deltagere vaksinert med HPV-vaksinen Gardasil) Thea E. Hetland Falkenthal
Medfører Gardasil medfødte misdannelser?                 Mari Nygård
Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus Tom Børge Johannesen

 

Retningslinjer for samarbeid


Kreftregisterets samarbeid med helsenæringen underlagt flere samarbeidsavtaler og retningslinjer, og i alle former for samarbeid legger vi til grunn prinsipper om åpenhet, gjennomsiktighet og faglig integritet for våre forskere og øvrige ansatte.

 

  1. Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen) og Legemiddelindustrien (LMI).
  2.  Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF (helseregionen) og LFH –Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi.
  3. Retningslinje OUS «Samhandling med industri».
  4. Retningslinje OUS «Samarbeid med industri i forsknings-, innovasjons-, og utviklingsprosjekter».


*Avtaler om oppdrags- og bidragsforskning gjøres av Inven2 på vegne av Kreftregisteret/OUS.