Ylva Maria Gjelsvik

Fagansvarlig for pasientrapporterte resultater / rådgiver

Arbeidsoppgaver/interesser:

Ylva Maria Gjelsvik er fagansvarlig for pasientrapporterte resultater. Hun har ansvar for å utvikle, organisere og kvalitetssikre befolkningsundersøkelser om helse og livskvalitet i Kreftregisteret.

Befolkningsundersøkelsene måler helse og livskvalitet hos personer med kreft både ved diagnose og over tid ved hjelp av spørreskjema. Formålet med befolkningsundersøkelsene er å skaffe kunnskap som kan bidra til å redusere seneffekter og forbedre helserelatert livskvalitet hos personer med kreft.

Resultater og funn fra befolkningsundersøkelsene blir publisert i de årlige rapportene fra Kreftregisterets kvalitetsregistre og som artikler i tidsskrift. Gjelsvik er også prosjektmedarbeider i tre forskningsprosjekter som bruker pasientrapporterte resultater.

Utdannelse/Bakgrunn:

Mastergrad i historie

Prosjekter:

Livet etter prostatakreft

Pasientrapporterte resultater etter behandling for tarmkreft

Stressmestring etter brystkreft

 

Duties / Arbeidsoppgaver

Ylva Gjelsvik har ansvaret for både faglig og administrativ koordinering av en nasjonal pilotstudie hvor alle menn som blir diagnostisert med prostatakreft fra 2017-2019 blir invitert til en spørreundersøkelse om menns helse. En kontrollgruppe bestående av menn uten prostatakreft blir også invitert. Målene med pilotstudien er å bidra til kunnskap som kan forbedre prostatakreftpasienters behandling, seneffekter og helserelaterte livskvalitet, og å bygge en infrastruktur for innsamling av pasientrapporterte resultater også for andre kreftformer. Gjelsvik var tidligere kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft i fem år og har god kjennskap til dataene i registeret, også tilbake i tid.

Utdannelse / bakgrunn

Mastergrad i historie fra NTNU.

Projects

Nasjonal pilotstudie om pasientrapporterte resultater for prostatakreft. Gjelsvik arbeider for tiden med en artikkel om infrastrukturen til pilotstudien.