Marcin Wojewodzic

Bakgrunn

Marcin Wojewwodzic startet i Kreftregisteret i 2023. Marcin avla i 2011 doktorgrad ved Fakultetet for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Oslo som handlet molekylære mekanismer og fysiologi av en modellorganisme som er brukt for epigenetikk, toksikologi og miljø. Han er ansatt som forsker og systembiolog ved seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner hvor han forsker på miljøtoksikologi, omikk, kunstig intelligens og nettverksanalyse. Marcin veileder også studenter på både master og PhD nivå. Han har mottatt en rekke finansieringer både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Marcin W. Wojewodzic er forsker og systembiolog ved seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjoner. Hans forskningsinteresser og ekspertise ligger i miljøtoksikologi, ‘omikk’, kunstig intelligens (AI) og nettverksanalyse. Han er interessert i hvilke hendelser (f.eks. miljøeksponering, inkludert kjemikalier eller diet) som former molekylære endringer og leder oss til sykdommen.

Hans overordnede forskningsmål ved Kreftregisteret er å identifisere molekylære mønstre i menneske prøver fra biobanker (inkludert Janus serumprøver) som avslører tilstedeværelsen av kreft på et tidlig stadium av sykdommen (prediagnostiske biomarkører) og kobling med eksponering av forskjellige kjemikaler (eksponeringsbiomarkører).

Han støtte og bruker Én-helse (One Health) tilnærming for å gjennomføre forskning der flere aktører kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse.

Marcin veileder masterstudenter (inkludert IT og bioinformatikk) og doktorstipendiater. Han fungerer også som en sensor for oppgaver til bioinformatikkstudenter. Han liker kommunikasjon med det bredere publikum. Eksemplene på slike aktiviteter finner man i tidsskrifter som ‘Dagbladet’ eller ‘Forbes’.

Marcin har en bred bakgrunn innen molekylærbiologi, modellorganismer og genomiske metoder, inkludert laboratoriearbeid og bioinformatikkanalyse levert fra store datadrevne biomarkørfunn. Hans ekspertise ligger i å designe, etablere og koordinere neste generasjons epigenetiske sekvenseringsprotokoller og de påfølgende bioinformatiske analyser. Hans daglige laboratorier er sikre superdatamaskiner (HPC).

Marcin tok doktorgraden ved Fakultetet for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Oslo, Norge, i 2011. Hans doktoravhandling handlet om molekylære mekanismer og fysiologi av en modellorganisme som er brukt for epigenetikk, toksikologi og miljø. Han etablert miljøepigenetikk som en forskningslinje. Marcin har formell utdannelse i bioinformatikk, inkludert AI-metoder.

Han forble i samme forskningsinstitusjon som en postdoktor fra 2012 til 2014, og jobbet i GENOME-prosjektet. I 2014 ble han innvilget et uavhengig Marie Skłodowska-Curie finansiering fra EU og flyttet til Birmingham, UK for 2 år. Han ble også tildelt ‘Toppfinansiering’ fra Forskningsrådet, og ble i tillegg tildelt et stipend fra britiske NERC. Han har også tilknytningen til Klima og Miljø Området (i kjemikalietoksikologien gruppen) ved FHI hvor har ansvar for ‘omikk’ i humantoksikologi og rådgiving til Miljødirektoratet og europeiske institusjoner. I 2023 ble han også tildelt europeiske finansiering fra EFSA.

- Etablering av epigenetiske sekvenseringsmetoder fra Janus serumbank.

Marcin og gruppa vært banebrytende i utvikling av epigenetisk sekvensering og analyse av et omfattende epigenomisk prosjekt med sikte på å identifisere framtidige epigenetiske kreftbiomarkører ved bruk av serumprøver. Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen (Grant Number 190157-2017).

Vi utviklet en epigenetisk protokoll for lave DNA-mengder fra serumprøver og gjort omfattende karakterisering av DNA-metyleringsprofiler fra Janus. I dette ‘høy risiko / stor gevinst-prosjektet‘ har vi profilert pre-diagnostiske prøver fra Janus material fra så lite som 10 ng DNA. Totalt ble 96 prøver analysert, og sekvensering genererte mer enn 2 TB rådata. I prosjektet, som i utgangspunktet hadde begrensede ressurser, ble det benyttet avansert bioinformatikk, statistisk modellering og maskinlæringsmetoder.

- Effekter av cisplatin på menneske epigenomet etter kreftbehandling.

Marcin leder prosjektet ‘Effekter av cisplatin på epigenomet etter kreftbehandling’ finansiert av Kreftforeningen (Grant Number 190157-2017). Prosjektet har som mål å identifisere metyleringsbiomarkører i pasientenes blod 15 år etter cisplatinbehandling.

For første gang i historien har gruppa påvist at cisplatin har langvarige effekter i de globale metyleringsmønstrene som kan føre til metabolsk syndrom. Validering av funn i uavhengig kohort pågår.

- Endringene i den epigenetiske klokken etter kreftdiagnose.

Oppfølgingen av dette prosjektet er knyttet til epigenetiske klokker, med hovedhypotesen at cisplatin kan forårsake epigenetisk aldersakselerasjon.

- Bruke AI-metoder for å finne framtidige biomarkører fra de epigenetiske data.

Marcin jobber også med prosjekter relatert til DNA-metylering i kreft ved bruk av TCGA-prøver og med flere forskjellige dyremodeller i sammenheng med miljøepigenetikk. Han bruker også konsepter fra gen-nettverket for å forstå de molekylære driverne mellom kontroller og kreftvevsprøver.

Andre prosjekter:

https://astra.cancer.fi/NOCCA/

https://www.eu-parc.eu/

https://ontox-project.eu/

Soop GL, Husøy T, Wojewodzic MW, Hjertholm H, Spyropoulou A, Katsanou ES, Batakis P, Kyriakopoulou K, Machera K, Dirven H, Lindeman B, Duale N. Transcriptional analysis in peripheral blood cells of individuals with elevated phthalate exposure - Results of the EuroMix study. Environ Res. 2023 Apr 1;222:115377. doi: 10.1016/j.envres.2023.115377. Epub 2023 Jan 26. PMID: 36709869.

Burton J, Wojewodzic MW, Rounge TB, Haugen TB. A Role of the TEX101 Interactome in the Common Aetiology Behind Male Subfertility and Testicular Germ Cell Tumor. Front Oncol. 2022 Jun 14;12:892043. doi: 10.3389/fonc.2022.892043. PMID: 35774118; PMCID: PMC9237224.

Gislefoss RE, Berge U, Lauritzen M, Langseth H, Wojewodzic MW. A Simple and Cost-Effective Method for Measuring Hemolysis in Biobank Serum Specimens. Biopreserv Biobank. 2021 Dec;19(6):525-530. doi: 10.1089/bio.2021.0037. Epub 2021 Oct 5. PMID: 34613836.

Wojewodzic MW. Bacteriophages Could Be a Potential Game Changer in the Trajectory of Coronavirus Disease (COVID-19). Phage (New Rochelle). 2020 Jun 1;1(2):60-65. doi: 10.1089/phage.2020.0014. Epub 2020 Jun 23. PMID: 36147892; PMCID: PMC9041474.

Bucher-Johannessen C, Page CM, Haugen TB, Wojewodzic MW, Fosså SD, Grotmol T, Haugnes HS, Rounge TB. Cisplatin treatment of testicular cancer patients introduces long-term changes in the epigenome. Clin Epigenetics. 2019 Dec 3;11(1):179. doi: 10.1186/s13148-019-0764-4. PMID: 31796056; PMCID: PMC6892132.

Frisch D, Becker D, Wojewodzic MW. Dissecting the Transcriptomic Basis of Phenotypic Evolution in an Aquatic Keystone Grazer. Mol Biol Evol. 2020 Feb 1;37(2):475-487. doi: 10.1093/molbev/msz234. PMID: 31722403.