Johanne Gulbrandsen

Har siden juni 2018 vært seksjonsleder for Dataflyt ved Registeravdelingen, som per i dag består av 11 ansatte.
 
Seksjonen arbeider blant annet for å få data systematisk inn til registrene, deriblant digitaliseringsløsninger for å få innrapportert strukturert informasjon fra meldende virksomheter.
 
Vi har også ansvar for bearbeiding av grunnlagsdata ved Kreftregisteret, som for eksempel data vi mottar fra Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk Pasientregister.
 
Seksjonen arbeider for å bedre informasjonen om dataene vi har, dette gjøres i eksempelvis metadataprosjektet «ELVIS».
 
Videre arbeider vi med å tilrettelegge for tilgjengeliggjøring av dataene som er registrert i våre registre. Herunder utvikling og forvaltning av systemer som blant annet statistikkbank og klinisk og administrativ statistikk i KREMT, samt at vi skreddersyr datautleveringer til alle som søker om data fra Kreftregisteret med spesifikke forskingsformål.
 
Seksjonen har i skrivende stund også ansvar for analyser til årsrapporten til to av kvalitetsregistrene (Melanom og lymfoide maligniteter), samt at vi er involvert på ulike måter i Cancer in Norway-produksjonen.
 
Seksjonen bidrar også med betydelige ressurser til Helsedataprogrammet i regi av Direktoratet for e-helse.

Bakgrunn

Johanne er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo, og arbeidet etter endt turnustjeneste ved ortopedisk klinikk på Rikshospitalet der pasientene i hovedsak var barn med medfødte misdannelser.

Etter to år i klinisk arbeid begynte hun som koder ved Registerseksjonen i 2008. Etter hvert ble hun involvert i spesifikasjon av nye kliniske meldeskjemaer for lungekreft, før hun fikk ansvar for polyposeregisteret og uttrekk fra rectumcancerdatabasen (forløperen til kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft).

I perioden 2010-2018 arbeidet Johanne ved datautleveringsenheten, og var blant annet representant i samarbeidsgruppen for de sentrale helseregistrene.

Fra 2017 har Johanne vært sterkt involvert i arbeidsgrupper og temagrupper knyttet til de ulike delprosjektene i Helsedataprogrammet.

Har siden 2016 vært norsk vararepresentant i gruppen for de nordiske kreftregistrene, NORDCAN.

Utover dette har hun sittet 6 år som ansattrepresentant i Kreftregisterets styre i perioden 2013-2018. 

I 2016 fullførte hun en erfaringsbasert mastergrad ved NTNU i Helseinformatikk.