Ida Holmseth Heien

Ida Holmseth Heien er Kvalitetsregisteransvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. Hun har ansvaret for årsrapporten for Lungekreftregisteret, i tett samarbeid med referansegruppen.

Årsrapporten er et nyttig verktøy for å vurdere om retningslinjene etterleves og at pasientene får det samme helsetilbudet uavhengig av hvor de bor. Registrene skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Ida representerer kvalitetsregisteret i eksterne sammenhenger. For å få et best mulig kvalitetsregister trengs det mest mulig data fra sykehusene. Ida sørger for å sende påminnelser om dataene er mangelfulle. Hun utarbeider spesifikasjoner, kliniske meldinger og patologimeldinger som brukes til innrapportering av data til kvalitetsregisteret.

Ida jobber også med koding av kreftmeldinger som kommer inn til Kreftregisteret. I tillegg til lunge, koder hun leukemier, lymfomer, sarkomer og ØNH. Hun bistår med registerkompetanse og utlevering av data til Kreftregisterets Datautleveringsenhet og andre interesserte.