Anders Skyrud Danielsen

Forskningsassistent

Arbeidsoppgaver/interesser:

Anders Skyrud Danielsen er forskningsassistent ved Mammografiprogrammet, med sine hovedoppgaver i Tomosyntesestudiene i Bergen (To-Be). I tillegg bidrar han med kvalitetssikring, databehandling og analyser på andre prosjekter ved programmet.

Anders driver til daglig kvalitetssikring og løpende analysering av data fra To-Be, i tillegg til en del oppgaver i forbindelse med driften av en stor, klinisk studie. Det medfører en del arbeid med økonomi, styremøter, reiser og konferanser, fagdager, oppfølging av andre forskere knyttet til studiene og annen datautlevering.

Faglig er Anders spesielt interessert i kvalitet i forskning og evidensbaserte beslutninger. Han er også opptatt av ulikheter i helse og tilgang på gode helsetjenester for utsatte og sårbare grupper i befolkningen.

Utdannelse/Bakgrunn:

Anders Skyrud Danielsen er utdannet epidemiolog og folkehelseviter fra Universitetet i Oslo, med en mastergrad i internasjonal folkehelse.

Masteroppgaven hans handlet om screening av nyankomne asylsøkere, og tok i bruk data fra det overvåkningsregisteret for smittsomme sykdommer MSIS.

Før han begynte å jobbe hos Kreftregisteret jobbet han som politisk rådgiver på Stortinget.

Prosjekter:

Tomosyntesestudiene i Bergen (To-Be)