Giske Ursin

Giske Ursin ble ansatt som direktør ved Kreftregisteret i 2011. Hun har også en bistilling som professor II ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Ursin er utdannet lege, det vil si Cand.med. fra Universitetet i Bergen i 1987. Hun har også en Master of Public Health fra University of California i Los Angeles (UCLA), og en PhD i epidemiologi fra samme sted fra 1992. Ursin jobber også som forsker og har en særlig interesse for brystkreft og hormonelle faktorer, og har arbeidet mye med molekylær- epidemiologiske problemstillinger og subtyper innen brystkreft. 

Giske Ursin er direktør ved Kreftregisteret og forsker. Hun er i tillegg professor II ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og professor emerita ved Keck School of Medicine of University of Southern California (USC).

Hun har arbeidet med en rekke problemstillinger innen kreftepidemiologi, både risikofaktorer for kreft, klinisk epidemiologi, molekylær epidemiologi, men også epidemiologiske problemstillinger innen screening, kosthold, seneffekter av behandling m.m. Hun har også arbeidet med legale utfordringer forbundet med datadeling internasjonalt.

Ursin har en særlig interesse for brystkreft og hormonelle faktorer, både med hensyn på hvem som utvikler hvilke svulster, og prognostiske faktorer i etterkant. Hun har arbeidet mye med molekylær- epidemiologiske problemstillinger og subtyper innen brystkreft. 

Hun har også arbeidet med mammografisk tetthet, både som en risikofaktor for brystkreft, og undersøkt hvordan ulike hormonelle faktorer påvirker mammogrammene. Ursin er opptatt av hvordan det går med kreftpasienter etter diagnose, eller såkalte pasientrapporterte utfallsmål, og hvilke faktorer som gjør at noen har det bedre enn andre.

Videre har hun arbeidet med en rekke kosthold- og livsstilsfaktorer samt brystkreft, gynekologisk kreft, men også andre kreftformer, både i Norge, USA og i internasjonale samleanalyser.

Hun er involvert i flere prosjekter innen screening og kreft. I tillegg er hun involvert i prosjekter om forekomst i ulike innvandrergrupper og trender over tid, samt store registerkoblinger.

Ursin leder et nordisk prosjekt på Covid-19 og kreft, og er involvert i en oppfølgingsstudie om Covid-19. 

Ursin har også engasjert seg i spørsmål rundt rettslige utfordringer ved deling av data etter innføringen i GDPR. 

Som professor II ved Universitet i Oslo, underviser hun i ernæringsepidemiologi ved Institutt for medisinske basalfag og i epidemiologisk metode i forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Hun har veiledet en rekke doktorgradsstipendiater og postdoktorer, og er i tillegg aktiv i eksterne fagråd og evalueringskomiteer.

Ursin er lege, det vil si Cand.med. fra Universitetet i Bergen i 1987. Hun har videre en Master of Public Health fra University of California, Los Angeles (UCLA), og en PhD i epidemiologi fra samme sted fra 1992. 

Samme år ble hun ansatt som postdoc ved Department of Preventive Medicine, Keck School of Medicine of USC, deretter Assistant Professor, Associate Professor med tenure og endelig Professor with tenure. Hun er i dag professor emeritae ved samme universitet.

Ursin var ansatt som Professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo fra 2001 til 2010. I dag har hun en bistilling der som foreleser (Professor II).

Stressmestring etter brystkreft

Coping After Breast Cancer: Protocol for a Randomized Controlled Trial of Stress Management eHealth Interventions - PubMed (nih.gov)

Covid-19 og kreft i de nordiske land

Ny kreftbehandling og overlevelse

Kreftrisiko og overlevelse ved medikamentbruk

 

Ulike konsortieprosjekter - eksempler:

Mammografisk konsortium

Hormones and cancer

Diverse NCI konsortium prosjekter- internasjonalt samarbeid initiert av National Cancer Institute (USA), der data eller resultater samles fra ulike kohortstudier. 

PubMed

Cristin (ikke komplett mht. vitenskapelige publikasjoner)