Serviceerklæring

Kreftregisteret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom. Henvendelser til Kreftregisteret besvares så raskt som mulig, og alle får tilbakemelding innen 14 dager.

Registrering

Kreftregisteret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom. Alle landets leger er pålagt ved lov å melde nye krefttilfeller til oss. Primærleger og leger ved sykehus kan få personopplysninger om sine pasienter. Den registrerte har rett til informasjon og innsyn, jamfør § 5-1 i Kreftregisterforskriften.

Kreftregisterets kompetanse innen diagnostikk og behandling er stadig økende. Med bakgrunn i dette har Kreftregisteret, i samarbeid med det kliniske miljøet i Norge, de siste 20 årene målrettet utviklet nasjonale kvalitetsregistre for behandling av kreft.

Forskning

Informasjon fra Kreftregisterets database blir i stor grad benyttet til forskning. Ved ønske om å iverksette undersøkelser basert på data fra Kreftregisterets database, må prosjektene vurderes av våre forskningsledere og av etisk komité. Finansiering må skaffes, og dispensasjon fra taushetsplikten fra Helsetilsynet samt konsesjon fra Datatilsynet må foreligge.

Informasjon

Kreftregisteret formidler sin kunnskap om kreftbildet i Norge gjennom blant annet statistiske oversikter på nett og i Cancer in Norway, årsrapporter, vitenskapelige artikler, foredrag, nyheter på nettsidene og pressemeldinger.

Kreftregisteret får et stort antall henvendelser fra ulike miljøer. Ved forespørsler om kreftforekomst hentes informasjon fra rapporter og publikasjoner eller ved uttrekk fra egen database, som svært ofte er nødvendig. Datautleveringsenheten bistår med sistnevnte.

Henvendelser til Kreftregisteret besvares så raskt som mulig, og alle får tilbakemelding innen 14 dager. Datautleveringsenheten skal utlevere rene Kreftregisteret-data innen 30 dager. Opplysninger i Kreftregisteret som må sammenstilles (kobles) med opplysninger i andre helseregistre, skal utleveres innen 60 dager (se Kreftregisterforskriften, kapittel 3). Gjennomsnittlig utleveringstid ligger imidlertid på rundt to uker.

Ved utredning av sykdomsrisiko i familier kan genetiske avdelinger få informasjon om avdøde slektningers kreftdiagnoser.