Sentrale lover og forskrifter

Her finnes en oversikt over de mest sentrale lover og forskrifter knyttet til personvern i Kreftregisteret.

Behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret styres av flere sett av rettsregler. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale lover og forskrifter.  

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (kreftregisterforskriften)

Denne forskriften etablerer et landsomfattende Kreftregister. Forskriften gir regler for innsamling og behandling av helseopplysninger i registeret. 

Kreftregisteret skal blant annet behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge kreftsykdommers utbredning i landet og belyse endringer over tid.

Kreftregisteret skal også legge forholdene til rette for kreftforskning samt gi råd og veiledning om helsehjelp mot kreftsykdommer. 

Les kreftregisterforskriften her

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Formålet med loven er å bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte.

Gjennom forskning og statistikk skal loven bidra til informasjon og kunnskap om befolkningens helseforhold, årsaker til nedsatt helse og utvikling av sykdom for administrasjon, kvalitetssikring, planlegging og styring.

Loven skal sikre at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger.

Les helseregisterloven her

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Les loven her

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning. "God og etisk forsvarlig forskning" vil være forskning som er medisinsk og helsefaglig forsvarlig, av høy vitenskapelig kvalitet, og egnet til å gi ny og nyttig kunnskap.

Les helseforskningsloven her

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren ("Normen") er en samling krav og retningslinjer som skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt.

Les normen her