Rettigheter knyttet til helseopplysninger som brukes i forskningsprosjekter

Som hovedregel må det foreligge samtykke for at helseopplysninger skal kunne brukes i forskning.

Kravet om samtykke inkluderer forskningsprosjekter basert på data fra screeningprogrammene, samt materiale og opplysninger fra Janus Serumbank og landsomfattende helseundersøkelser.

Samtykkekravet begrunnes i hensynet til personvernet og den enkeltes selvbestemmelsesrett. Unntaksvis vil det være tilstrekkelig med informasjon til den enkelte kombinert med en reservasjonsadgang dersom hensynet til samfunnsinteressene vesentlig overstiger ulempen til den enkelte.

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning av 20. juni 2008 (helseforskningsloven) inneholder nærmere regler for medisinsk og helsefaglig forskning på helseopplysninger.  samtykket skal være frivillig, samt at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

Det følger av helseforskningsloven § 13 (2) at samtykket skal være ”informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart”.

Behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (sammenstilling og utlevering) er nærmere  regulert i kreftregisterforskriften kap.3.

Data fra Kreftregisteret kan bare utleveres til forskning hvis nødvendige tillatelser er gitt eller utleveringen er hjemlet i lov eller forskrift.  

Ved offentliggjøring av opplysninger, statistikk eller forskningsresultater fra Kreftregisteret skal det ikke gis opplysninger dersom det er en teoretisk mulighet for  identifisering av enkeltindivider.