Rett til innsyn

Alle som er registrert i Kreftregisteret har rett til å få innsyn i de registrerte opplysningene.
Sist oppdatert:

Siden er under bearbeiding

Kreftregisterforskriften kapittel 5 gir nærmere regler om den registrertes rett til innsyn.  Den registrerte har rett til innsyn i behandling av helseopplysninger om seg selv. 

Den registrerte kan henvende seg til Kreftregisteret for få vite:

  • Hvilke helseopplysninger om den registrerte som behandles
  • Sikkerhetstiltakene ved behandlingen av helseopplysningene, så langt innsyn ikke svekker sikkerheten

Den registrerte kan i tillegg kreve å få: 

  • Navn og adresse på den databehandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, og hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den databehandlingsansvarliges plikter
  • Formålet med behandlingen av helseopplysningene
  • Nærmere beskrivelse av hvilke typer helseopplysninger som behandles og hvor opplysningene er hentet fra
  • Oversikt over hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger (logg)

Den registrerte kan også kreve at den databehandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnte over, dersom dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne vareta egne interesser.

Rett til innsyn for foreldre eller personer med foreldreansvar

Pasient- og brukerrettighetsloven gir foreldre eller andre med foreldreansvar rett til innsyn når den registrerte er under 16. år.

Er den registrerte mellom 12 og 16 år, skal opplysningene ikke gis til foreldre når den registrerte av grunner som bør respekteres, ikke ønsker det.

Hvordan få innsyn i opplysninger om en selv

Det må for tiden påregnes noe lengre saksbehandlingstid for innsynsbegjæringer.

Innsyn i helseopplysninger om en selv som hovedregel skal gis gjennom den registrertes sist behandlende lege og helseinstitusjon. Informasjonen skal gis i en forståelig form.

Fordi opplysningene ofte vil være uforståelige for pasienten og kan gjelde alvorlige helseforhold pasienten ikke er klar over, bør innsyn gis av noen med fagkunnskap. På denne måten kan unødvendige engstelser og misforståelser unngås.

I praksis foregår dette ved at fastlege eller sist behandlende lege retter en henvendelse til Kreftregisteret på vegne av pasienten, med en nærmere beskrivelse om hva slags opplysninger det ønskes innsyn i. Kreftregisteret gir informasjonen direkte til legen som så informerer pasienten.

Den som ber om innsyn skal levere en skriftlig og undertegnet begjæring og inneholde navn og fødselsnummer. Krav om skriftlig og undertegnet begjæring skal sikre at den som ber om innsyn er den han eller hun gir seg ut for.

Her kan du laste ned skjema for krav om innsyn

Den databehandlingsansvarlige bør kunne bevise at opplysningene er utlevert til rette vedkommende. I den grad den registrerte kan identifisere seg på en tilfredsstillende måte ved bruk av elektronisk signatur, eller annen sikker metode, kan begjæringen sendes elektronisk.

Dersom den registrerte vil ha informasjon direkte fra Kreftregisteret, har vedkommende rett til det. Kreftregisteret kan ikke nekte å gi innsyn, med den begrunnelse at innsyn skal gis av sist behandlende lege, dersom den registrerte ikke ønsker en slik fremgangsmåte. Ved meget alvorlig sykdomstilfelle kan saken kanskje stille seg noe annerledes.

Begjæringer om innsyn skal besvares skriftlig innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, kan gjennomføringen utsettes inntil det er mulig å gi svar.

Den databehandlingsansvarlige skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og tidspunktet når svar kan gis.