Om Kreftregisteret og Kreftregisterets innhold

Kreftregisteret inneholder helseopplysninger om alle personer i Norge som har eller har hatt kreft.

Sist oppdatert 15.05.2018

Om Kreftregisteret  

Kreftregisteret inneholder helseopplysninger om alle personer i Norge som har eller har hatt kreft. Kreftregisteret inneholder også opplysninger om forstadier til kreft, og godartede svulster i sentralnervesystemet. Opplysningene  oppbevares i ubegrenset tid og brukes innenfor formålet med registeret.

Kreftregisteret kan også inneholde helseopplysninger om berørte slektninger til personer i Norge som dokumentert er disponert for eller har en arvelig kreftsykdom på nærmere angitte vilkår. Opplysningene kan registreres permanent dersom den berørte slektningen ikke motsetter seg det.

Videre kan Kreftregisteret inneholde helseopplysninger om personer som har deltatt i undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll for kreftsykdom (kreftscreening). Ved negativt (normalt) funn kan direkte personidentifiserende opplysninger registreres permanent, med mindre den registrerte reserverer seg mot det.

Det følger av kreftregisterforskriften § 6-1 at opplysninger i Kreftregisteret skal bevares i ubegrenset tid med mindre annet følger av helseregisterloven § 26 eller § 28.

Hva slags opplysninger Kreftregisteret kan inneholde

Kreftregisteret kan inneholde administrative opplysninger som navn på virksomhet, tidspunkt for kontrollen, planlagt oppfølging etc. 

Kreftregisteret kan også inneholde personopplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, bostedskommune og sivilstand samt medisinske opplysninger, herunder opplysninger om kreftsykdommen og diagnosegrunnlag.

Kreftregisteret kan også inneholde opplysninger om risikofaktorer for kreft, herunder yrkesmessige forhold og røykevaner, dersom den registrerte ikke motsetter seg det etter å ha fått informasjon om hvordan opplysningene behandles i Kreftregisteret.